Nozares ziņas

Šodien Saeima trešajā, galīgajā lasījumā apstiprināja jauno Latvijas Bankas likumu, kas nosaka Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) integrāciju vienā institūcijā no 2023. gada.

"Pateicoties visu iesaistīto pušu ieinteresētībai un sekmīgai sadarbībai, esam paveikuši nozīmīgu darbu, lai apvienotā institūcija varētu sākt darbu un vēl efektīvāk uzraudzīt un attīstīt finanšu sektoru. Ilgtermiņā FKTK pievienošanas Latvijas Bankai rezultātā iespējams iegūt arī resursu ietaupījumu. Šis solis mazinās birokrātiju un izmaksas, būs iespējams operatīvāk reaģēt uz tirgus izmaiņām," atzīst finanšu ministrs Jānis Reirs.

Latvijas Banka un FKTK jau vairākus mēnešus (Saeimai konceptuāli atbalstot šo ideju) īsteno priekšdarbus, lai integrācijas process būtu rūpīgi pārdomāts, sekmīgs, sabiedrības un finanšu nozares interesēm atbilstošs. Šis process turpināsies vēl aktīvāk, lai paveiktu visus priekšdarbus un apvienotā institūcija uzsāktu darbu 2023. gada 1. janvārī, nodrošinot profesionālu un efektīvu Latvijas Bankas un FKTK funkciju īstenošanu.

"Vēlos pateikt paldies gan kolēģiem Finanšu ministrijā, FKTK, Eiropas Centrālajā bankā un Latvijas Bankā, kuri piedalījās jaunā likuma izstrādē, gan Saeimai un atbildīgajai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai - par raitu un konstruktīvu likumprojekta izskatīšanas gaitu. Ir paveikts ļoti vērtīgs un apjomīgs darbs, un nu varam lepoties ar patiešām modernu centrālās bankas likumu. Tagad priekšā ir vairāki praktiski uzdevumi, to vidū apjomīgākais ir Latvijas Bankas un FKTK sekmīga integrācija," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile: "Visu Latvijas Bankas un FKTK integrācijas procesā iesaistīto pušu kopīgs uzdevums ir panākt, lai Latvijas finanšu sektora un kapitāla tirgus uzraudzības darbs arī turpmāk tiktu veikts atbildīgi un profesionāli. Šo integrācijas procesu mēs uzlūkojam kā iespēju kopīgiem spēkiem kļūt par efektīvu un spēcīgu uzraugu, nopietni strādājot pie Latvijas finanšu sektora attīstības veicināšanas. Līdzšinējais darbs pie integrācijas procesa ir signāls, ka šis mērķis tiks sasniegts un turpmākajos gados dos pievienoto vērtību Latvijas sabiedrībai un ekonomikai."

Pašlaik aktīvi notiek integrētās organizācijas struktūras izveide, paredzot monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtību. Uzsākti arī tehniskie priekšdarbi abu institūciju apvienošanai, t.sk. darbu sākusi integrācijas projekta komisija, kurā iekļauti Latvijas Bankas un FKTK pārstāvji.

Jaunais Latvijas Bankas likums nosaka integrētās institūcijas darbības principus, uzdevumus un pārvaldes uzbūvi, kā arī tās lomu makrouzraudzības politikas īstenošanā. Likums paredz FKTK integrāciju ar Latvijas Banku, ievērojot monetārās politikas un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību.

Pērn veiktajā izpētē secināts, ka abu institūciju integrācija ļaus turpmāk efektīvāk uzraudzīt un attīstīt finanšu nozari. Šis solis mazinās birokrātiju un izmaksas, būs iespējams operatīvāk reaģēt uz tirgus pārmaiņām. Izpētē arī secināts, ka integrācijas rezultātā ilgtermiņā iespējams iegūt resursu ietaupījumu.