Nozares ziņas

Lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, kopš pagājušā gada oktobra  līdz šī gada februārim bija spēkā valsts atbalsta programma, kas paredzēja darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai, bet krīzes skartajiem uzņēmumiem pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai.

Līdz ar to atbalstam vēl par šī gada februāri var pieteikties līdz 2022. gada 15. martam, aizpildot īpaši tam izveidotu iesnieguma veidlapu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

No pērnā gada 22.novembra līdz šī gada 9. martam saskaņā ar 17 394 iesniegumiem izmaksātas algu subsīdijas 18 462 207 eiro apmērā, tajā skaitā pēc darba devēju 6953          iesniegumiem darbiniekiem izmaksātas algu subsīdijas 16 798 679 eiro apmērā; pēc pašnodarbināto 9475 iesniegumiem – 1 423 044 eiro apmērā, bet pēc 966  patentmaksātāju iesniegumiem – 240 484 eiro apmērā.

Tāpat līdz 2022. gada 9. martam saskaņā ar 8253 iesniegumiem izmaksāti granti apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai 67 476 078 eiro apmērā.

Kopumā VID no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada 9. martam saskaņā ar 25 647 iesniegumiem ir izmaksājis algu subsīdijas un grantus apgrozāmu līdzekļu plūsmas nodrošināšanai kopumā 85 938 285 eiro apmērā.

Taču arī pēc šī gada februāra nodokļu maksātājiem ir pieejami vairāki citi atbalsta pasākumi nodokļu jomā.

Pagarināts 2021.gada pārskatu iesniegšanas termiņš

Biedrībām un nodibinājumiem 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 30.jūnijam, bet reliģiskajām organizācijām un sabiedriskā labuma organizācijām – līdz 2022. gada 30.jūnijam.

Uzņēmumiem gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņš ir pagarināts par trijiem mēnešiem. 

Plašāka informācija par gada pārskatu noformēšanu un iesniegšanu pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Uzņēmumiem/Grāmatvedības organizēšana/Gada pārskati”.

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Visi nodokļu maksātāji, kuri saskaras ar nodokļu nomaksas grūtībām noteiktajā termiņā, var izmantot  normatīvajos aktos noteiktās iespējas:

Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

  • nodokļu maksātājiem, kuri no 2021.gada 11.oktobra nevar veikt savu saimniecisko darbību, kas ir pamatdarbības veids (pamatdarbība pilnībā aizliegta, nevis ierobežota), ir iespēja savus nodokļu maksājumus sadalīt termiņos vai atlikt to samaksu uz laiku līdz 2023.gada 30.jūnijam. Nodokļu maksātāji var lūgt piešķirt termiņa pagarinājumu arī tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Šī iespēja attiecas tikai uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumam Nr.720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” no 2021.gada 11.oktobra aizliegts veikt saimnieciskās darbības pamatdarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu dēļ, piemēram, pakalpojumi, kas ir saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās.

Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās (valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesī pēc tās beigām). Pēdējā diena, kad nodokļu maksātāji var iesniegt iesniegumu, ir 2022.gada 7.aprīlis (maksājuma samaksas termiņš 2022.gada 23.martā + 15 dienas).

Aicinām arī noskatīties VID semināra ierakstu “Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana”, kur plašāk tiek skaidroti jautājumi par pieteikšanos nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai.

PVN pārmaksas atmaksa

Paātrinātā PVN pārmaksas atmaksa, kas bija spēkā ārkārtējās situācijas laikā, šobrīd ir noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likumā kā pastāvīgs risinājums. Tas nozīmē, ka jau kopš 2021.gada 1.janvāra VID atmaksā apstiprināto pārmaksāto PVN summu par taksācijas periodu uz nodokļu maksātāja bankas kontu 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa, un pirms atmaksas tiek segti nokavētie nodokļu maksājumi.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Turpat pieejami arī līdz šim notikušo VID tiešsaistes semināru ieraksti - “Algu subsīdijas. Seminārs darba devējiem”, “Algu subsīdijas. Seminārs pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem” un “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai. Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.