Budžets Jaunumi

2022. gada valsts budžeta projektā ietvertas nozīmīgas tieslietu jomas prioritātes – sistēmu datu publicēšana atvērto datu veidā, Valsts probācijas dienesta darbinieku atalgojuma sistēmas pilnveidošana un PSRS okupācijas režīma Latvijas valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanas pabeigšana.

Nākamā gada budžeta ietvaros Tieslietu ministrija plāno ieguldīt pakalpojumu digitalizācijā, lai sabiedrībai bez maksas būtu pieejami dati atvērto datu veidā no Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas.

Vienlaikus tiek plānots palielināt atalgojumu Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, kā arī nodrošināt sociālās garantijas, lai piesaistītu kvalificētus un pieredzējušos speciālistus, mazinot mainību un investīcijas personālvadības procesos. Kvalificēts Valsts probācijas darbinieks nodrošinās kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu, tādējādi novēršot atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu no probācijas klientu puses.

Tāpat arī nepieciešamie līdzekļi tiks piešķirti PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisijai, lai noslēgtu darbu pie PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanas, informācijas par represijām un masveida deportācijām, kā arī Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanas.

Nākamgad finansējums tiks ieguldīts arī digitālo risinājumu uzlabošanai tiesās, lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un nodrošinātu kvalitatīvu tiesu klientu apkalpošanu, piemēram, video konferenču iegādei un e-lietas ieviešanai. Tāpat tiks ieguldīts arī tiesnešu pilnveidē, lai uzlabotu tiesu spriešanas kvalitāti.

Valdības atbalsts saņemts arī latgaliešu valodas stiprināšanai un rūpēm par tās saglabāšanu, iespējai izbeigt piespiedu dalīto īpašumu privatizētas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieka starpā, kā arī informācijas nodrošināšanai zvērinātiem notāriem amata darbību izpildei bez maksas. Tāpat paredzēts stiprināt Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāti un pielāgot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, nodrošinot dokumentu publisku pieejamību, kā arī Eiropas biznesa reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas integrācijas sekmīgu darbību.

Kopumā Tieslietu ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2022. gadā tiks novirzīts aptuveni 5,1 miljons eiro un aptuveni 5,5 miljoni eiro neatkarīgo iestāžu prioritārajiem pasākumiem.

2022. gada valsts budžeta mērķis ir veicināt turpmāku ekonomikas izaugsmi, iedzīvotāju labklājību, kā arī atsevišķu nozaru attīstību. Valdība ir apstiprinājusi nākamā gada valsts budžeta projektu, paredzot nozīmīgus papildu līdzekļus veselības, izglītības, iekšlietu un citām nozarēm. Tāpat panāktas vienošanās ar Latvijas pašvaldību savienību par jautājumiem, kas skar pašvaldību intereses.

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 10,663 miljardu, savukārt izdevumi – 12,406 miljardu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2021. gada budžetu, 2022. gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,078 miljardiem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad paredzēti par 1,642 miljardiem eiro lielāki nekā 2021. gada valsts budžeta likumā.

Gala lēmumu par 2022. gada budžeta un to pavadošajiem likumprojektiem vēl jāapstiprina Saeimai.

Nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi