Jaunumi

Otrdien, 31. martā, Ministru kabinets lēma paplašināt dīkstāves reglamentu, lai mazinātu vīrusa COVID-19 izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem. Jaunais regulējums paredz, ka dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī krīzes skartas pašnodarbinātās personas, autoratlīdzību saņēmēji un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, kuru saimniecisko darbību ir skārusi krīze. Dīkstāves periods ir terminēts periods uz laiku līdz diviem mēnešiem no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Pabalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Par krīzes skartām pašnodarbinātām personām ir uzskatāmas fiziskas personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātas personas vai autoratlīdzības saņēmēji, vai ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, un kuras dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz 2020. gada 25. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam. Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
  • dīkstāves periods;
  • pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes radīto apstākļu dēļ;
  • apliecinājumu, ka norādītajā periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības;
  • apliecinājums, ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

Dīkstāves pabalstu nosaka pēc Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas:

  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – 50% apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem diviem noslēgtajiem ceturkšņiem, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi;
  • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režīmā – 75% apmērā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēra, no kura pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Līdz šim Ministru kabineta apstiprinātajam atbalsta mehānismam pieteikušies vairāki simti uzņēmumu. Regulējums attiecas uz darba devējiem, kam saistībā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija un kuriem ir piemērojami likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību” noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi.