Ēnu ekonomikas ierobežošana Jaunumi

Otrdien, 28. martā, Ministru kabinets apstiprināja rīkojuma projektu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2023.-2025. gadam izstrādi. Tas sagatavots ar mērķi apstiprināt ēnu ekonomikas mazināšanai prioritārās tautsaimniecības nozares turpmākajiem trim gadiem un uzdevumu ministrijām noteikt pasākumiem konkrētus sasniedzamos rezultatīvos rādītājus.

Tāpat ar rīkojumu nostiprināts plāna pārvaldības modelis, paredzot, ka par plāna pasākumu izstrādi un īstenošanu konkrētā nozarē būs atbildīga attiecīgās nozares ministrija. Ministrijas vadīs atbilstošas institūciju ekspertu darba grupas, nodrošinot to organizāciju un plāna projekta izstrādi noteiktā termiņā.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē panākta vienošanās sākt darbu pie Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2023. – 2025. gadam izstrādes, iesaistot nozaru ministrijas, sociālos un sadarbības partnerus. Diskusijas laikā NTSP apakšpadomē tika konceptuāli nolemts noteikt, ka topošā plāna prioritāte būs ēnu ekonomikas mazināšana, īstenojot pasākumus konkrētās, prioritārās nozarēs un risinot visaptverošus horizontālus jautājumus.

Ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšana ir prioritārs uzdevums, lai sekmētu tautsaimniecības nozaru attīstību, veicinātu konkurētspēju un nodrošinātu sabiedrības labklājības līmeni, tāpēc ir jāturpina īstenot valsts politiku ēnu ekonomikas ierobežošanā, sekmējot valsts iestāžu sadarbību. 

Rīkojuma projekts skatāms Tiesību aktu projektu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1379227e-1032-43a9-953d-814f020f5a1c