Jaunumi

Otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīti un atbalstīti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi MK noteikumos par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību. Minētie grozījumi nosaka, ka pašvaldības dome ar lēmumu, ievērojot MK noteikumos noteiktos piešķiršanas nosacījumus un kārtību, atbalstu var attiecināt arī uz citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā attiecīgās pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības mantu.

Ņemot vērā pašvaldību iniciatīvu, MK noteikumu grozījumi paredz pašvaldībām iespēju ar domes lēmumu noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līgumiem. Tāpat pašvaldībām paredzēta iespēja, ja tā paredz sniegt atbalstu citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu, ar domes lēmumu noteikt kritērijus, kādiem ir jāatbilst atbalsta saņēmējiem, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 4.1. apakšpunktā noteiktie kritēriji.

Salāgojot regulējumu ar MK noteikumiem par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, precizēts ieņēmumu samazinājuma kritērijs. Ņemts vērā, ka strauji augošiem komersantiem, kas dibināti nesen, to ieņēmumu samazinājums pret 2019. gada attiecīgo mēnesi nav objektīvs kritērijs. Tāpat minētais kritērijs precizēts, iekļaujot arī 2020. gada maija mēnesi, ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija valsts teritorijā ir noteikta līdz 2020. gada 12. maijam, un līdz ar to komersanta (nomnieka) ieņēmumi no saimnieciskās darbības varētu samazināties arī maijā.

Tāpat precizēts, ka nomnieka atbilstība 3.4. apakšpunktā noteiktajam kritērijam tiek vērtēta uz iesnieguma iesniegšanas dienu, nevis uz 2020. gada 29. februāri.

Vienlaikus, lai 13. panta regulējumu varētu attiecināt arī uz citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu arī no citām publiskām personām un publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, ne tikai pašvaldībām, nepieciešams veikt grozījumus likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Attiecīgi līdz ar minētajiem grozījumiem likumā būtu precizējams Ministru kabineta noteikumu regulējums.