Jaunumi Nodokļi SLO

Otrdien, 29. novembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja informatīvo ziņojumu par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību, ko Finanšu ministrija sagatavojusi kopā ar sabiedriskā labuma sektora pārstāvjiem. Ziņojums paredz attīstīt sabiedriskā labuma sektoru un sekmēt sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) ienākumu palielināšanu, tādējādi veicinot sabiedrības aktuālo problēmu risināšanu, izmantojot sabiedriskā labuma organizāciju kapacitāti un resursus.

2019. gadā pēc finanšu ministra Jāņa Reira iniciatīvas tika izveidota nevalstisko organizāciju un valsts institūciju Domnīca par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu. Tajā pēc dizaina domāšanas metodes divu gadu garumā aktīvi piedalījās vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu pārstāvji, modelējot iespējamos risinājumus konstatētajiem problēmjautājumiem. Rīkotas arī organizāciju un ziedotāju aptaujas un fokusa grupas intervijas.

Domnīcas formāts tika izvēlēts, jo risinājums prasīja plašu konceptuālu, sistēmisku skatījumu, kas aptver vairākus normatīvos aktus un  vairāku ministriju kompetences. Ziņojuma tapšanas laikā aizvadītas vērtīgas diskusijas nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, tāpat Domnīcā tapušie risinājumi apspriesti konsultatīvos formātos, kā arī tās ietvaros organizētas klātienes vizītes nevalstiskajās organizācijās un diskusijas ar atsevišķu jomu ekspertiem, piemēram, SLO grāmatvežiem.

Plašo diskusiju rezultātā ir tapis inovatīvs risinājums, kas paredz ieviest divpakāpju SLO sistēmu. Organizācijai būs tiesības izvēlēties SLO pakāpi un tai atbilstošu valsts sniegto privilēģiju un uzraudzības pakāpi, mazinot prasības, ja izvēlētais privilēģiju klāsts būs mazāks. Tāpat izstrādātais risinājums mazina administratīvo slogu, uzlabojot SLO atskaišu veidlapas, novēršot dublējošo saturu un skaidrāk nosakot sniedzamo informāciju.

Paredzēts arī ieviest skaidrus nosacījumus SLO iespējām veikt saimniecisko darbību. Par SLO īpašām tiesībām veikt saimniecisko darbību Finanšu ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisiju ekspertu apstiprinājumu atbilstībai Eiropas Savienības komercatbalsta normatīvajiem aktiem. Nevalstiskās organizācijas ar SLO statusu ir tiesīgas saimnieciskajā darbībā iegūtos līdzekļus novirzīt SLO aktivitātēm bez pienākuma maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Taču, piesakoties SLO statusam un turpmāk veicot aktivitātes, pretendentam ir jāpamato nepieciešamība veikt saimniecisko darbību un tās sasaiste ar SLO sabiedriskā labuma mērķiem.

Vienlaikus tiks stiprināta Sabiedriskā labuma komisijas loma lēmumu pieņemšanā par statusa piešķiršanu un darbības uzraudzību.

Pašlaik atsevišķi SLO noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi kavē sektora attīstību, organizācijām nereti atsakoties no ziedojumiem, lai izpildītu novecojušās prasības likumā. Jaunais risinājums mazinās administratīvo slogu, līdz ar to nozare varēs attīstīties un sniegt valstij un sabiedrībai arvien lielāku labumu.

Informatīvais ziņojums paredz veikt attiecīgus grozījumus Sabiedriskā labuma organizāciju likumā un tam pakārtotos tiesību aktos, kā arī Uzņēmumu ienākuma likumā. Līdzšinējā Sabiedriskā labuma organizāciju likuma pamata redakcija Saeimā tika pieņemta 2004.gadā.

Informatīvais ziņojums skatāms Tiesību aktu projektu portālā