Finanšu sektors Jaunumi

Otrdien, 20. jūlijā, publiskoti Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā. Priekšlikumi ir daļa no Eiropas Komisijas rīcības plānā visaptverošai Eiropas Savienības (ES) politikai NILLTFN jomā ietvertajiem pasākumiem. To mērķis ir labāk īstenot, pārraudzīt un koordinēt ES NILLTFN noteikumu ievērošanu.

Eiropas Komisijas rīcības plāns visaptverošai ES politikai NILLTFN jomā paredz ciešāku ES noteikumu harmonizāciju tādās jomās kā klientu identifikācija un izpēte (tai skaitā attiecībā uz politiski nozīmīgām personām), patieso labuma guvēju noskaidrošana, ziņošana par aizdomīgiem darījumiem, uzraudzības un kontroles pasākumi un sankcijas.

Priekšlikumi ietver centralizētu NILLTFN jomas uzraudzības mehānismu ES, paredzot neatkarīgas ES uzraudzības iestādes izveidi, kurai normatīvajā regulējumā nosakāmas skaidras pilnvaras un uzdevumi, vienlaikus ņemot vērā nacionālo uzraudzības iestāžu autonomiju. Nacionālās uzraudzības institūcijas saglabās būtisku lomu ES uzraudzības sistēmā, kuras pamatā būtu cieša sadarbība starp nacionālajiem uzraugiem un ES centrālo uzraugu. ES centrālajam uzraugam tiek rosināts piešķirt pilnvaras, pamatojoties uz riska kritērijiem un primāri pakļaujot centrālajai uzraudzībai augsta riska institūcijas, kas atlasītas pēc atbilstošiem risku vērtēšanas kritērijiem.

Tāpat tiek uzsvērta nepieciešamību nodrošināt turpmāku FIU.net platformas funkcionalitāti un informācijas apmaiņu par operacionālo un stratēģisko risku analīzi. Ciešas sadarbības ar Finanšu darījumu darba grupu (FATF) kontekstā uzsvērts ES NILLTFN normatīvā regulējuma pārnacionālais raksturs, vienlaikus respektējot ES dalībvalstu individuālo dalību un to delegāciju lomu FATF.

ES noteikumu harmonizācija, saglabājot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, ļaus efektīvāk cīnīties pret ES finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.