Jaunumi

Šā gada 24. jūnijā Eiropas Savienības Padome pieņēma direktīvu, ar kuru saistībā ar COVID-19 izplatību dalībvalstīm tiek piešķirtas tiesības pagarināt termiņus, kas saistīti ar ziņojumu sniegšanas uzsākšanu par pārrobežu shēmām, par 6 mēnešiem, kā arī termiņus, kas saistīti ar ziņojumu sniegšanu par finanšu kontiem, par 3 mēnešiem.

Finanšu ministrija ir sagatavojusi grozījumus normatīvajos aktos, lai izmantotu tiesības, kas paredzētas jaunajā direktīvā. Minētos grozījumus tuvākajā laikā plānots izskatīt Ministru kabineta sēdē.

Saistībā ar ziņojumu sniegšanu par pārrobežu shēmām paredzēts par sešiem mēnešiem pagarināt:

  • termiņu ziņojumu sniegšanai par tām ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras darītas pieejamas īstenošanai, ir gatavas īstenošanai vai ir uzsākts to īstenošanas pirmais posms laika periodā no 2018. gada 25. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam. Tādējādi termiņš tiks pagarināts no 2020. gada 31. augusta līdz 2021. gada 28. februārim;
  • termiņu, ar kuru sāk rēķināt 30 dienu ziņošanas periodu tām ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras darītas pieejamas īstenošanai, ir gatavas īstenošanai vai ir uzsākts to īstenošanas pirmais posms laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim. Atbilstoši grozījumiem šajā gadījumā 30 dienu ziņošanas periods tiks rēķināts no 2021. gada 1. janvāra (šobrīd 30 dienu termiņš šādos gadījumos ir rēķināms no brīža, kad attiecīgā shēma ir pieejama īstenošanai, ir gatava īstenošanai, vai ir uzsākts tās īstenošanas pirmais posms);
  • termiņu, līdz kuram Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic pirmo automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām ar citu valstu kompetentajām iestādēm. Tādējādi termiņš tiks pagarināts no 2020. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 30. aprīlim;

Tāpat paredzēts noteikt, ka tirgojamu shēmu gadījumā pirmā periodiskā ziņojuma sniegšanas termiņš iestājas 2021. gada 30. aprīlī. Ziņojumu sniegšana vispārīējā kārtībā (30 dienu laikā no brīža, kad attiecīgā shēma ir darīta pieejama īstenošanai, ir gatava īstenošanai, vai ir uzsākts tās īstenošanas pirmais posms) tiks piemērota no 2021. gada 1. janvāra. Taču nodokļu maksātājiem saglabāsies tiesības sniegt ziņojumus arī ātrāk nekā termiņos, kas paredzēti minētajos grozījumos.

Saistībā ar informācijas sniegšanu par finanšu kontiem attiecībā uz 2019. gadu paredzēts par trim mēnešiem pagarināt termiņu:

  • kurā finanšu iestādēm jāsniedz ziņojumi par finanšu kontiem VID, tai skaitā nulles ziņojumi. Tādējādi paredzēts pagarināt termiņu no 2020. gada 31. jūlija līdz 2020. gada 30. oktobrim;
  • kādā VID nosūtīs informāciju citu valstu kompetentām iestādēm. Tādējādi paredzēts pagarināt termiņu no 2020. gada 30. septembra līdz 2020. gada 30. decembrim;
  • kādā finanšu iestādes informē VID par šķēršļiem sniegt informāciju. Tādējādi paredzēts pagarināt termiņu no 2020. gada 31. jūlija līdz 2020. gada 30. oktobrim.