Covid-19 Jaunumi

Otrdien, 7. decembrī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību. Projektā ietverti atbilstoši grozījumi atbalsta mehānisma piemērošanai par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu varēs piešķirt komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuri nomā publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu. Atbalstu piemēro valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas (iznomātāji).

Atbalsts paredzēts kā nomas maksas samazinājums atbilstoši ieņēmumu samazinājumam, bet ne vairāk kā 90% apmērā, nomas maksas atbrīvojums 100% apmērā, ja nomas objektu neizmanto vispār, vai kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošana samaksas kavējuma gadījumā. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Lai piemērotu nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu, nomniekam ir jāiesniedz iznomātājam attiecīgs iesniegums un jāatbilst noteiktiem kritērijiem.