ES fondi Jaunumi

Otrdien, 24. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto Partnerības līgumu Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodam, aptverot vairāku būtisku investīciju programmu stratēģisko redzējumu, plānoto investīciju finansējuma sadalījumu un atbalsta savstarpējo koordināciju jaunajā plānošanas periodā.

Informatīvā ziņojuma mērķis bija informēt par Partnerības līguma būtību un saturu pirms tā oficiālas iesniegšanas Eiropas Komisijā (EK). Partnerības līgums ir hierarhiski augstākais investīcijas apkopojošs dokuments jeb "jumta" dokuments, kas ietver ES fondu atbalstu Latvijā, attiecīgi tajā ir apkopota informācija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda plus, Taisnīgās pārkārtošanās fonda un  Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda programmās plānoto investīciju finansējuma tvērumu, sadalījumu un atbalsta savstarpējo koordināciju.

Partnerības līgums ir izstrādāts, balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Turpinot līdzšinējo praksi, tajā ir atrunāts un papildināts jau iepriekšējā 2014.–2020. gada plānošanas periodā izveidotais koordinācijas un sadarbības mehānisms starp atbalsta instrumentiem un vadošajām un koordinējošajām iestādēm (ministrijām).

Pēc Partnerības līguma apstiprināšanas nacionālā līmenī, tas tiks iesniegts oficiālai apstiprināšanai EK, kas atbilstoši ES regulējumam savukārt ļaus EK oficiāli iesniegt visas trīs Partnerības līguma programmas – FM izstrādāto ES kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, Zemkopības ministrijas izstrādāto programmu “Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam” un Labklājības ministrijas programmu “ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai”.

Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam.