ES fondi Jaunumi

Otrdien, 21.jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti precizējumi Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam, lai to oficiāli tālāk iesniegtu apstiprināšanai Eiropas Komisijā (EK).

Programma konceptuāli valdībā tika atbalstīta pagājušā gada novembrī, vienlaikus lemjot par neformālu konsultāciju turpināšanu ar EK. Attiecīgi būtiskākie programmā veiktie precizējumi izriet no konsultācijām ar EK atbildīgajiem dienestiem un paredz pārstrukturēt transporta nozares investīcijas, lielāku finansējumu novirzot zaļai un ilgtspējīgai transporta infrastruktūrai, kā arī paredzēt papildu finansējumu deinstitucionalizācijas* infrastruktūras attīstībai. Tāpat programmā veikti arī precizējumi, lai tā atbilstu EK noteiktajām prasībām attiecībā uz programmas saturu un tvērumu.

Programma paredz vairāk nekā 4,7 miljardu eiro ES fondu investīcijas nākamajā plānošanas periodā, un tā definē ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas.

Nozīmīgu ES investīciju daļu paredzēts novirzīt iedzīvotāju labklājības celšanai, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts veselības aprūpes iestāžu kapacitātes stiprināšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai, primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, kā arī gaisa piesārņojuma mazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Tāpat nozīmīgi ieguldījumi plānoti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm, ir ilgtspējīgi un videi draudzīgi un vērsti uz Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu. Dažāda veida investīcijas plānotas arī līdzsvarotai reģionālajai attīstībai.

Programmā ir ievērota sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Definētās prioritātes un atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai. Programmas izstrāde notikusi, gan organizējot publisko apspriedi, gan publiskās tematiskās diskusijas ar plašu loku sociālo un sadarbības partneru iesaisti.

Jau ziņots, ka šī gada 24. maijā MK apstiprināja un 25. maijā EK tika iesniegts Partnerības līgums ES investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam, kas atbilstoši ES regulējumam savukārt ļauj EK oficiāli iesniegt visas trīs Partnerības līguma programmas – FM izstrādāto ES kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, Zemkopības ministrijas izstrādāto programmu “Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam” un Labklājības ministrijas programmu “ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai”.

 

*Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.