ES fondi Jaunumi
ES fondu karogi

Otrdien, 20. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti precizējumi Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada perioda Partnerības līgumam, lai to atkārtoti iesniegtu Eiropas Komisijā (EK) apstiprināšanai.

Šī gada 25. maijā Partnerības līgums jau tika atbalstīts nacionālā līmenī un iesniegts saskaņošanai EK, taču no EK saņemti atsevišķi tehniska rakstura komentāri. Attiecīgi Partnerības līgumā veikti redakcionāli precizējumi tekstā, stiprinot plānoto ES fondu ieguldījumu sasaisti ar ES iniciatīvām Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, Eiropas Zaļajam kursam un noteikto rekomendāciju Latvijai* ieviešanu, nemainot konceptuālo Partnerības līguma būtību.

Partnerības līgums ir hierarhiski augstākais investīcijas apkopojošs dokuments, kas ietver ES fondu atbalstu Latvijā, attiecīgi tajā ir apkopota informācija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda plus, Taisnīgās pārkārtošanās fonda un  Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda programmās plānoto investīciju finansējuma tvērumu, sadalījumu un atbalsta savstarpējo koordināciju.

Partnerības līgums ir izstrādāts, balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Turpinot līdzšinējo praksi, tajā ir atrunāts un papildināts jau iepriekšējā 2014.–2020. gada plānošanas periodā izveidotais koordinācijas un sadarbības mehānisms starp atbalsta instrumentiem un vadošajām un koordinējošajām iestādēm (ministrijām).

Precizētais Partnerības līgums ES investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam.

 

*ES Padomes ikgadējās rekomendācijas par Latvijas nacionālo reformu programmu