Jaunumi

Ceturtdien, 18. martā, Ministru kabinetā izskatīs Finanšu ministrijas sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām un finanšu sektoru pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem izstrādāto Finanšu sektora attīstības plānu 2021.- 2023.gadam. Plānā noteikti finanšu sektora politikas vidēja termiņa attīstības virzieni, sniedzot finanšu sektora darbības izvērtējumu un nosakot prioritātes un sasniedzamos rezultātus.

Valdība ir vienojusies īstenot tādu finanšu tirgus politiku, kas veicina finanšu sektora konkurētspēju un digitālu attīstību, atbalstot tautsaimniecības izaugsmi. Līdz ar to plānā ietverto pasākumu mērķis ir turpināt atbalstīt inovatīvu un pieejamu finanšu sektoru, kas sekmē un atbalsta ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, kā prioritāros nosakot trīs attīstības virzienus: finansējuma pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība un ilgtspējīgas finanses.

Lai veicinātu finansējuma pieejamību, plāns paredz darbības ilgtspējīgas kreditēšanas veicināšanai, kapitāla tirgus attīstībai un finanšu pratības veicināšanai. Digitalizācijas un inovatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšanai paredzēti pasākumi inovāciju atbalstošas ekosistēmas veidošanai un infrastruktūras pieejamībai. Šajā plāna daļā ir iekļauta arī sabiedrības informēšana par finanšu tehnoloģiju iespējām un riskiem. Ilgtspējīgu finanšu jomā tiek plānots veidot ietvaru ilgtspējīgu finanšu mērķu sasniegšanai, veicināt ilgtspējības datu pieejamību un veicināt izpratni par ilgtspējīgām finansēm.

Plāns paredz finanšu tirgus politikas mērķus un pasākumus finanšu sektora attīstībai vidējā termiņā, vienlaikus norādot par pasākumu izpildi atbildīgās institūcijas, uzdevumu izpildes termiņus, sasniedzamos rezultātus un plāna izpildes uzraudzības kārtību.

Ilgtermiņā svarīga būs politikas normalizācija un patstāvīgi funkcionējoša ekonomika, un līdz ar to arī finanšu sektora spēja efektīvi nodrošināt finansējuma pieejamību, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk. Ekonomikas atveseļošanā un tālākā attīstībā īpaši svarīga būs digitālā pāreja, lai nodrošinātu tehnoloģisko neatkarību, konkurētspēju, zaļo pāreju, darba vietu veidošanu un iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu. Arvien lielāks uzsvars nepieciešams arī uz ilgtspējīgas finansēšanas jautājumiem, kas integrē vides, sociālos un pārvaldības kritērijus uzņēmējdarbībā vai investīciju lēmumos, lai klienti un sabiedrība ilgtermiņā iegūtu, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.

Finanšu sektora attīstības plāns skatāms Finanšu ministrijas mājaslapā.

Infografika par finanšu sekotra attīstības plānu