Finanšu sektors Jaunumi

Otrdien, 31. maijā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023. gadam izpildi. Lai veicinātu finansējuma pieejamību, plāns paredz darbības ilgtspējīgas kreditēšanas veicināšanai, kapitāla tirgus attīstībai un finanšu pratības veicināšanai. Digitalizācijas un inovatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšanai paredzēti pasākumi inovāciju atbalstošas ekosistēmas veidošanai un infrastruktūras pieejamībai. Ilgtspējīgu finanšu jomā tiek plānots veidot ietvaru ilgtspējīgu finanšu mērķu sasniegšanai, veicināt ilgtspējības datu pieejamību un veicināt izpratni par ilgtspējīgām finansēm.

Izpildot Plāna pasākumus, veikti vairāki grozījumi normatīvajos aktos. Lai veicinātu pārkreditēšanās tirgu, vienkāršota ar pārkreditēšanu saistīto izmaiņu nostiprināšana Zemesgrāmatā. Ir paplašināta informācijas pieejamība kredītriska vērtēšanai un mazināti šķēršļi paātrinātai parāda atgūšanai. Tāpat izpildīti pasākumi, kas uzlabos valsts finansējuma pieejamību jomās, kur privātā sektora finansējums nav pieejams.

Apzinoties, ka veiksmīgai ekonomikas finansēšanai nepieciešama finansējuma avotu dažādība, vairāki Plāna punkti ir vērsti uz aktīvāku finansējuma piesaisti caur kapitāla tirgu. Sagatavoti MK noteikumu grozījumi, kas paredz atbalstu uzņēmumu ieiešanai kapitāla tirgū. Tāpat ir panākts progress Baltijas valstu akcelerācijas fonda izveidē (MVU IPO fonds), kā arī citi pasākumi kapitāla tirgus attīstīšanai.

Tiek strādāts arī pie finanšu sektora turpmākas digitalizācijas gan privātā, gan valsts sektora pusē. Piemēram, Valsts kases pievienošanās zibmaksājumu sistēmai ļaus budžeta maksājumus veikt dažu sekunžu laikā 24/7/365 režīmā.

Plānā ietverto pasākumu mērķis ir turpināt atbalstīt inovatīvu un pieejamu finanšu sektoru, kas sekmē un atbalsta ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, kā prioritāros nosakot trīs attīstības virzienus: finansējuma pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība un ilgtspējīgas finanses.

Informācija par Finanšu sektora attīstības plānu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā.

Informatīvais ziņojums skatāms Tiesību aktu portālā.