Nozares ziņas

Trešdien, 14.oktobrī, pirmo reizi iekšējā tirgū izsolītas sākotnēji starptautiskajā finanšu tirgū emitētās Latvijas valsts eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu 2026.gada 7.oktobrī. Obligācijas izlaistas Latvijas Republikas Globālās vidēja termiņa vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros.

Izsoles dalībnieki izrādīja ļoti lielu interesi par iespēju iegādāties vērtspapīrus, un kopējais pieprasījums sasniedza 151,5 milj. eiro, pārsniedzot pārdoto apjomu 7,6 reizes. Konkurējošajā daudzcenu izsoles un augstā pieprasījuma rezultātā tika pārdoti vērtspapīri 20 milj. eiro apjomā pēc nominālvērtības. Vidējā svērtā procentu likme bija -0,326% un tā ir zemākā kāda jebkad ir fiksēta Latvijas valsts parāda vērtspapīru sākotnējā izvietošanā.

Finanšu ministrs J. Reirs: “Šis ir izcils rezultāts, sasniedzot vēsturiski zemāko likmju līmeni, un uzsākot jaunu posmu Latvijas kapitāla tirgus attīstībā ar papildu instrumentu pieejamību vietējiem investoriem”.

Šāds finanšu instruments (Latvijas Republikas eiroobligācijas GMTN ietvaros), kuru Valsts kase iepriekš ir piedāvājusi starptautiskajā tirgū ar citu izvietošanas metodi,  tagad papildu laidienu veidā izsolēs būs pieejams arī Latvijas tirgū, vērtspapīru izplatīšanu organizējot ar primāro dīleru starpniecību. Tas nodrošinās vietējiem investoriem, piemēram, pensiju fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām u.c. tirgus dalībniekiem tiešu pieeju papildu vērtspapīru piedāvājumiem un attiecīgi paplašinās ieguldījumu spektru, kas pieejams sākotnējā izvietošanā.

Kopējā pieprasījuma un investoru interesi sekmējošais faktors ir šo eiroobligāciju augstā likviditāte, proti, šo eiroobligāciju iepriekš emitētais apjoms apgrozībā ir 1,5 mljrd. EUR, un tas ir instruments, ar ko notiek arī starptautiski tirdzniecības darījumi. Tā kā papildus emisijas rezultātā pārdotie vērtspapīri ir pilnībā savietojami ar iepriekšējām emisijām, tas veicinās šo instrumentu aktivitāti otrreizējā tirdzniecībā Latvijā un starptautiski.

Ieviešot jaunu instrumentu pieejamību izsolēs, Valsts kase turpmāk varēs elastīgāk iedarboties arī uz garāka termiņa parāda vērtspapīru regulārāku piedāvājumu iekšējā tirgū, kas iepriekš pamatā tika segts tieši ar eiroobligāciju realizēšanu starptautiskajos finanšu tirgos.

Kopumā sagaidāms, ka šādas aktivitātes veicinās apgrozījumu, vietējo investoru interesi un ir nākamais solis Latvijas kapitāla tirgus attīstības virzienā.