Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

  • Korupcijas novēršana un apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. stiprināt Biroja kapacitāti, uzlabojot izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītiskās spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus un kontrolējot Politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildi;
  2. izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu ar mērķi identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tādējādi mazinot personu motivāciju iesaistīties koruptīvās darbībās;
  3. turpināt virzību uz nepieciešamo pasākumu izstrādi un ieviešanu, lai pārorientētu valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu kontroli no ārējās kontroles uz institūcijas iekšējo kontroli;
  4. veidot mērķorientētu apjomīgu sociālo kampaņu, piesaistot jomas profesionāļus, tai skaitā sabiedrisko aktivitāšu veidošanā un Biroja informēšanas instrumentu efektivitātes novērtēšanā un ieteikumu izstrādē to uzlabošanai;
  5. izstrādāt un ieviest tiešsaistes ziņošanas platformu, kurā iesniedzējam un trauksmes cēlējam būs nodrošināta atgriezeniskā saite un anonimitāte.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (fakts)

2020. gada plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

152

161

171

171

Tajā skaitā:

 

 

 

 

 

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

152

161

171

171

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Biroja amatpersonu (darbinieku)  konkurētspējīgs atalgojums

1 500 000

2 000 000

3 000 200

MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3.p.

Nodrošināt amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru, balstoties uz jaunu atlīdzības skalu, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī bāzes mēnešalgas apmēru

Stiprināta iestādes kapacitāte, piesaistot un noturot labākos nozares speciālistus īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un starptautiska rakstura noziegumu izmeklēšanā

Biroja amatpersonu (darbinieku) mainības koeficients (%)

7,5

5,3

2,3

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja fiziskās drošības pasākumu ieviešana un uzlabošana

35 000

-

-

MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3.p.

Nodrošināt informācijas resursu un valsts noslēpuma aizsardzību, lai pilnvērtīgi un operatīvi reaģētu uz iespējamiem incidentiem, novēršot "aklo" zonu esamību

Iegādāti tehniskie līdzekļi Biroja informācijas resursu un valsts noslēpuma aizsardzības nodrošināšanai

Video novērošanas sistēma (skaits)

1

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kopā

1 535 000

2 000 000

3 000 200

-