Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

  • Korupcijas novēršana un apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. turpināt stiprināt Biroja kapacitāti, uzlabojot izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītiskās spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus un kontrolējot Politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildi;
  2. izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu ar mērķi identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tādējādi mazinot personu motivāciju iesaistīties koruptīvās darbībās;
  3. turpināt virzību uz nepieciešamo pasākumu izstrādi un ieviešanu, lai pārorientētu valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu kontroli no ārējās kontroles uz institūcijas iekšējo kontroli;
  4. veidot mērķorientētu apjomīgu sociālo kampaņu, piesaistot jomas profesionāļus, tai skaitā sabiedrisko aktivitāšu veidošanā un Biroja informēšanas instrumentu efektivitātes novērtēšanā un ieteikumu izstrādē to uzlabošanai;
  5. izstrādāt un ieviest tiešsaistes ziņošanas platformu, kurā iesniedzējam un trauksmes cēlējam būs nodrošināta atgriezeniskā saite un anonimitāte.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (fakts)

2021. gada plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

161

171

171

171

Tajā skaitā:

 

 

 

 

 

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

161

171

171

171

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju un kapacitātes celšana

239 000

5 500

5 500

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Atjaunot Biroja virtualicāzijas mitināšanas platformu un tehnisko nodrošinājumu

239 000

5 500

5 500

Iegādāti tehniskie līdzekļi Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju un kapacitātes celšanai, uzlabotas un efektivizētas Biroja analītiskās, operatīvās un izmeklēšanas spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus

Atjaunotas tehniskā nodrošinājuma vienības (skaits)

150

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2.

Pētījums “Interešu konflikta novēršanas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība”

20 000

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Veikt esošā tiesiskā regulējuma izpēti, konstatējot problēmas, kuras būtu novēršamas, lai efektīvi un mērķtiecīgi spētu sagatavot pilnvērtīgu redzējumu par interešu konflikta novēršanas regulējuma modernizāciju

20 000

-

-

Iegūta jauna informācijas bāze normatīvo aktu tālākai pilnveidei un konceptuālā ziņojuma izstrādei

Pētījums (skaits)

1

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

3.

Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 7.-9. klašu mācību saturā

60 000

5 000

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Sekmēt pretkorupcijas temata apgūšanu dažāda vecuma skolēnu auditorijās, mācību procesu padarot atraktīvāku, izmantojot spēļošanas elementus un mūsdienu digitālās tehnoloģijas

60 000

5 000

-

Nodrošināta interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde skolēniem (7.-9. klase) integrēšanai mācību saturā

Izstrādāta interaktīva spēle (skaits)

1

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kopā

319 000

10 500

5 500

-