Kultūras ministrijas darbības jomas:

 • Nozares vadība un kultūras politikas plānošana
 • Kultūras telpas attīstība
 • Kultūras saglabāšana un uzturēšana
 • Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana
 • Kultūrizglītība

Kultūras ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. nodrošināt Latvijas kultūras jaunrades darbu pieejamību sabiedrībai valsts teātros un koncertorganizācijās; saglabāt un popularizēt Latvijas kultūras mantojuma vērtības arhīvā, muzejos, bibliotēkās; nodrošināt kvalitatīvas kultūrizglītības pieejamību bērniem un jauniešiem trīs izglītības līmeņos – profesionālās ievirzes programmās, profesionālajā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā;
 2. turpināt nodrošināt valsts simtgades programmas norišu īstenošanu un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu (īpaši – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgade, Barikāžu trīsdesmitgade). Paplašināt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt programmu “Latvijas skolas soma”. Sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammu “Latvijas skolas soma”;
 3. turpināt Latvijas valsts simtgades gadā aizsākto iniciatīvu pēctecību – literatūras eksporta programmu, nacionālo filmu atbalstu, Baltijas kultūras fonda finansēšanu;
 4. sadarbībā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” turpināt kultūras infrastruktūras objektu pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus, kā arī turpināt īstenot Eiropas savienības fondu finansētos infrastruktūras projektus; Atjaunota izstāžu zāles “Arsenāls” fasāde un Latvijas Okupācijas muzejs un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveide;
 5. turpināt darbu pie nacionālās akustiskās koncertzāles projekta attīstīšanas;
 6. sadarbībā ar pašvaldībām mērķtiecīgi īstenot ES fondu atbalsta programmu kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un iekļaušanai aktīvā ekonomiskā apritē, radot jaunas darbavietas un pakalpojumus sabiedrībai, akcentējot Latvijas kultūras mantojuma ceļu attīstību;
 7. sekmēt Latvijas kultūrtelpas un lokālās vides savdabības saglabāšanu, atbalstot suitu, lībiešu un latgaliešu vēsturisko kultūrtelpu unikalitāti;
 8. izstrādāt kultūras apakšnozaru stratēģijas 2021. – 2027. gadam;
 9. nodrošināt programmas „NVO fonds” līdzekļu pieejamību pilsoniskās sabiedrības attīstībai, it īpaši atbalstot interešu aizstāvības iniciatīvas;
 10. pilnveidot valsts atbalstu medijiem, tostarp, nodrošināt mediju atbalsta fonda programmas sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi nodrošināt sabiedriski nozīmīga satura raidlaika pieaugumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās, kas tiek izplatīti bez komerciāliem paziņojumiem;
 11. īstenot pasākumus Covid-19 pandēmijas seku ietekmes mazināšanai uz kultūras nozari, t.sk., paplašināt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu kultūras saturam digitālā vidē un kultūras dokumentēšanai.

Kultūras ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 401,1

2 415

2 394,6

2 372

2 363,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

929

941

941

941

941

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

87

87

87

87

87

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas2

2 364,5

2 385,8

2 373,8

2 363,3

2 363,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

929

941

941

941

941

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

87

87

87

87

87

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas1

36,6

29,2

20,8

8,7

0,2

Piezīmes.
1Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā
2Tajā skaitā vienas amata vietas samazinājums, pamatojoties uz MK 2020. gada 3. marta sēdes protokollēmuma Nr. 9 35. paragrāfu “Informatīvas ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” (vienas amata vietas palielinājums VARAM (Valsts reģionālās attīstības aģentūrā))

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

p.k.

 

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

 

 

1.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

3 102 855

3 852 322

3 852 322

MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 3. punkts

 

Nodrošināt ministrijas padotības un pārraudzības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, no 01.09.2020. paaugstinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi līdz 790 euro un no 01.09.2021. paaugstinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi līdz  830 euro

3 102 855

3 852 322

3 852 322

Paaugstināta pedagogu zemākā darba algas likme

Pedagogu darba algas likmes vidējais pieaugums (%)

10

10

10

20.00.00  Kultūrizglītība

2.

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (MK rīk. Nr. 17)

784 204

784 204

784 204

MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 3. punkts

Nodrošināt  ministrijas padotībā esošo augstskolu pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, paaugstinot samaksu par pedagoģisko likmi

784 204

784 204

784 204

Nodrošināta akadēmiskā personāla minimālās darba algas likmes paaugstināšana

Augstskolu pedagogu minimālās likmes pieaugums (%)

10

10

10

20.00.00  Kultūrizglītība

3.

Sakrālā mantojuma saglabāšana

510 000

-

-

MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr. 68 27.§ 10. punkts  un priekšlikums Nr. 102 2. lasījumam

Nodrošināt  finansējumu kultūras pieminekļu - sakrālo būvju restaurācijai

510 000

-

-

Nodrošināta valsts kultūras pieminekļu - sakrālo būvju - saglabāšana

Restaurēto/ rekonstruēto Kultūras pieminekļu skaits

20

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

4.

Brīvības pieminekļa izgaismošana

100 000

-

-

MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr. 68 27.§ 10. punkts  un priekšlikums Nr. 103 2. lasījumam

Nodrošināt atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanai

100 000

-

-

Nodrošināts atbalsts kultūras objektu sakārtošanai

Sakārtoto objektu skaits

1

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

5.

Imanta Ziedoņa muzeja krājumu saglabāšana un uzturēšana

140 000

-

-

MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr. 68 27.§ 10. punkts  un priekšlikums Nr. 104 2. lasījumam

Nodrošināt atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanai

140 000

-

-

Nodrošināti kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumi

Atbalstīto pasākumu skaits

1

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

Kopā

4 637 059

4 636 526

4 636 526