Labklājības ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Valsts sociālā apdrošināšana
 • Izdienas pensijas
 • Valsts sociālie pabalsti
 • Sociālie pakalpojumi
 • Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības
 • Darba tirgus attīstība
 • Invaliditātes noteikšanas sistēma
 • Bērnu tiesību aizsardzība

Labklājības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. pilnveidot minimālo ienākumu sistēmu, nosakot vienotu metodi minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanā, kas balstīta uz sociālekonomisko situāciju valstī, tādējādi sekmējot nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanos visā valsts teritorijā, tai skaitā palielinot:
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru no 2021. gada 1. janvāra:   
 • personām, kuras sasniegušas valstī noteikto vecumu, lai saņemtu vecuma pensiju, bet kurām uz to nav tiesību, – no 64,03 euro līdz 109 euro mēnesī;
 • personām ar I invaliditātes grupu – no 104 euro līdz 152,60 euro vai līdz 198,38 euro mēnesī, ja persona nav nodarbināta, savukārt personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības – no 159,50 euro līdz 190,40 euro vai līdz 247,52 euro mēnesī, ja persona nav nodarbināta;
 • personām ar II invaliditātes grupu – no 96 euro līdz 130,80 euro vai līdz 156,96 euro mēnesī, ja persona nav nodarbināta, savukārt personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības – no 147,23 euro līdz 163,20 euro vai līdz 195,84 euro mēnesī, ja persona nav nodarbināta;
 • personām ar III invaliditātes grupu –  no 80 euro līdz 109 euro mēnesī, savukārt personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības – no 122,69 euro līdz 136 euro mēnesī;
 • minimālās vecuma pensijas apmēru, palielinot minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi no 2021. gada 1. janvāra no 80 euro līdz 136 euro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – no 122,69 euro līdz 163 euro. Minimālo vecuma pensiju par katru apdrošināšanas stāža gadu noteiks, piemērojot vecuma pensijas aprēķina bāzei koeficientu – 1,1, un par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, apmēru palielinot par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes. Tādējādi tiks garantēts, ka minimālās vecuma pensijas apmērs Latvijā būs ne mazāks kā 149,60 euro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 179,30 euro mēnesī;
 • minimālās invaliditātes pensijas apmēru, palielinot minimālās invaliditātes pensijas aprēķina bāzi no 2021.gada 1. janvāra no 80 euro līdz 136 euro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – no 122,69 euro līdz 163 euro, tādējādi minimālās invaliditātes pensijas apmērs personām ar I invaliditātes grupu palielināsies no 128 euro līdz 217,60 euro mēnesī, personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības – no 196,30 euro līdz 260,80 euro mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu – no 112 euro līdz 190,40 euro mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības – no 171,77 euro līdz 228,20 euro mēnesī, personām ar III invaliditātes grupu – no 80 euro līdz 136 euro mēnesī un personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības – no 122,69 euro līdz 163 euro mēnesī;
 • citu minimālo pensiju, atlīdzību un pabalstu apmērus, tai skaitā  palielinot atbalstu bērniem apgādnieka nāves gadījumā: bērni līdz 7 gadu vecumam saņems 136 euro mēnesī pašreizējo 92,50 euro vai 106,72 euro vietā (bērniem ar invaliditāti kopš bērnības), savukārt bērni no 7 gadu vecuma apgādnieka nāves gadījumā saņems 163 euro mēnesī pašreizējo 111 euro vietā;
 • minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības jomā (garantētā minimālā ienākuma slieksnis, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis).
 1. nodrošināt pensiju, atlīdzību un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas indeksāciju gadījumā, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli “1”;
 2. no 2021. gada 1. janvāra nodrošināt tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu par jebkuru reģistrētu bērnu (līdz 2020. gadam 31. decembrim pabalstu piešķir no 8 dienas pēc bērna piedzimšanas);
 3. turpināt attīstīt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, no 2021. gada 1. jūlija, dubultojot pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu:
 • par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 euro mēnesī līdz 2021. gada 30. jūnijam un no 2021. gada 1. jūlija – 215 euro mēnesī,
 • par bērnu no 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129 euro mēnesī līdz 2021. gada 30. jūnijam un no 2021. gada 1. jūlija 258 euro mēnesī.
 1. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, tai skaitā nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt ilgstošo bezdarbnieku, personu ar invaliditāti, personu ar zemu izglītības līmeni iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
 2. lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu personām ar invaliditāti:
 • pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
 • uzlabot asistenta pakalpojuma pašvaldībā pieejamību, palielinot finansējumu un vienkāršojot atskaitīšanās kārtību, kā arī paplašināt asistenta pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, nosakot arī pavadoņa un asistenta pakalpojumus, kā arī  vienlaikus paredzot nodrošināt pašvaldības finansētu sociālo aprūpi;
 • no 2021. gada 1. janvāra nodrošināt ģimenes valsts pabalstu personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu, neatkarīgi no fakta, vai bērns apmeklē izglītības iestādi (līdz 2020. gada 31. decembrim noteikts, ka, lai saņemtu pabalstu pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, bērnam ir jāmācās skolā).

 

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai

69 079 914

69 637 414

69 863 201

MK 22.09.2020. sēdes prot.Nr.55 38.§ 3.punkts

1.1.

Minimālo pensiju paaugstināšana

51 241 272

51 455 327

51 686 231

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas, palielinātu ienākumu kompensāciju

22 508 641

22 435 451

22 374 915

Palielināts atbalsts minimālās vecuma pensijas saņēmējiem

Minimālās vecuma pensijas saņēmēji, vidēji mēnesī

31 373

31 269

31 183

Palielināts atbalsts personas nāves gadījumā

Apbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā saņēmēji, vidēji mēnesī

227

227

227

Palielināts atbalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam

Pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji, vidēji mēnesī

428

428

428

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu noteiktām iedzīvotāju grupām, iegūstot invaliditāti, palielinātu ienākumu kompensāciju

28 732 631

29 019 876

29 311 316

Palielināts atbalsts minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem

Minimālās invaliditātes pensijas saņēmēji, vidēji mēnesī

44 306

44 750

45 201

Palielināts atbalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam

Pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji, kuriem paaugstināts pensijas apmērs, vidēji mēnesī

215

215

215

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

1.2.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšana

10 195 604

10 741 027

10 865 062

Paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti

Palielināts finansiālais atbalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, paaugstinot personu finansiālo kapacitāti un sekmējot nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanos valstī

Personu, kuras sasniegušas pensionēšanās vecumu un kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, skaits vidēji mēnesī

1 677

1 698

1 718

Personu ar invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, skaits vidēji mēnesī

18 248

18 466

18 679

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

1.3.

Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi

2 224 928

2 199 964

2 197 987

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu pabalsta paaugstināšanu personām bezdarba gadījumā, tostarp personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga

271 726

226 143

201 761

Palielināts atbalsts personas nāves gadījumā

Apbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēji, vidēji mēnesī

12

12

12

Palielināts atbalsts bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem, kuriem visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga, un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai

Bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmēji, kuriem visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga, un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai, vidēji mēnesī

476

390

344

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu noteiktām iedzīvotāju grupām, iegūstot darbspēju zudumu darba negadījumā, palielinātu ienākumu kompensāciju

891 230

917 981

946 304

Palielināts atlīdzības par darbspēju zaudējumu minimālais apmērs

Minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji, vidēji mēnesī

1 339

1 420

1 506

Palielināts atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem izmaksājamais apmērs sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimību

Atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) saņēmēji, vidēji mēnesī

3

3

3

Palielināts slimības pabalsta izmaksājamais apmērs sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimību

Slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji, vidēji mēnesī

41

41

41

Palielināts atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksājamais apmērs sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimību

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji, vidēji mēnesī

90

90

90

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu noteiktām iedzīvotāju grupām, ģimenes locekļa nāves gadījumā vai iegūstot darbspēju zudumu darba negadījumā, palielinātu ienākumu kompensāciju

432 333

432 333

432 333

Palielināts atbalsts apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

Apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā saņēmēji, vidēji mēnesī

11

11

11

Palielināts darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālais apmērs

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā saņēmēji, vidēji mēnesī

666

666

666

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Naudas summas personiskiem izdevumiem paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centru un līguminstitūciju klientiem

253 097

253 097

253 097

Līguminstitūciju klientiem nodrošināta naudas summas personiskiem izdevumiem paaugstināšana

33 318

33 318

33 318

Līdz ar valsts sociālā nodrošinājuma apmēra palielināšanos, palielināta līguminstitūciju klientiem izmaksājamā naudas summa personiskiem izdevumiem

Klientu, kuriem nodrošināta pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem paaugstināšana, skaits

294

294

294

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Valsts sociālās aprūpes centru klientiem nodrošināta naudas summas personiskiem izdevumiem paaugstināšana

219 779

219 779

219 779

Līdz ar valsts sociālā nodrošinājuma apmēra palielināšanos, palielināta valsts sociālās aprūpes centru klientiem  izmaksājamā naudas summa personiskiem izdevumiem

Klientu, kuriem nodrošināta pienākošās naudas summa personiskiem izdevumiem paaugstināšana, skaits

1 924

1 924

1 924

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Paaugstināts atbalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, kā arī sniegts lielāks atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES dalībnieku ģimenēm

376 542

370 410

364 492

Palielināts finansiālais atbalsts personai, kura valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā uzņēmusies personas apbedīšanu, un ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES dalībnieku ģimenēm, tādējādi sekmējot finansiālās situācijas uzlabošanos mērķa grupai

Apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājum pabalsta saņēmēja nāves gadījumā saņēmēji, skaits, vidēji mēnesī

42

43

44

Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm saņēmēji, vidēji mēnesī

3 056

2 989

2 924

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

1.4.

Atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā

5 092 381

5 111 323

5 113 921

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai bērniem apgādnieka nāves gadījumā, palielinātu ienākumu kompensāciju

4 905 451

4 905 451

4 905 451

Palielināts finansiālais atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā

Minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēji, vidēji mēnesī

12 615

12 615

12 615

Palielināts finansiālais atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā

Minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji, vidēji mēnesī

26

26

26

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs apgādnieka zaudējuma gadījumā

186 930

205 872

208 470

Palielināts finansiālais atbalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, paaugstinot personu finansiālo kapacitāti un sekmējot nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanos valstī

Personu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā, skaits, vidēji mēnesī

314

317

321

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

1.5.

IT sistēmu pielāgošana

325 729

129 773

-

Veikt pielāgojumus IT sistēmās jauno minimālo ienākumu sliekšņu apmēru ieviešanai

IT sistēmas pielāgotas jauno minimālo ienākumu sliekšņu aprēķināšanai, piemērošanai un izmaksai

Papildināto sistēmu skaits

3

1

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

2.

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana

685 155

685 155

685 155

MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

Līguminstitūciju klientiem nodrošināta naudas summa personiskiem izdevumiem 15% apmērā no pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra

123 660

123 660

123 660

Naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksas paaugstināšana no 10% uz 15% no pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra līguminstitūciju klientiem

Līguminstitūciju klientu, kuri saņems naudas summu personiskiem izdevumiem  paaugstinātā apmērā, skaits

956

926

926

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Valsts sociālās aprūpes centru klientiem nodrošināta naudas summa personiskiem izdevumiem 15% apmērā no pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra

561 495

561 495

561 495

Nodrošināta naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksas paaugstināšana no 10%  uz  15% no  pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra valsts sociālās aprūpes centru klientiem

Valsts sociālās aprūpes centru klientu,  kuri saņems naudas summu personiskiem izdevumiem  paaugstinātā apmērā,  skaits

4 000

3 900

3 900

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

3.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

23 616

35 424

35 424

MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā nodrošināta pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana līdz 790 euro un  no 2021. gada 1. septembra līdz 830 euro

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

23 616

35 424

35 424

4.

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (MK rīk. Nr. 17)

60 349

60 349

60 349

MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā nodrošināta akadēmiskā personāla darba samaksas palielināšana no 2021. gada 1  janvāra

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

60 349

60 349

60 349

5.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

3 572 459

3 572 459

3 572 459

MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

595 984

595 984

595 984

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

2 042 744

2 042 744

2 042 744

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

432 390

432 390

432 390

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

501 341

501 341

501 341

6.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem, kapacitātes palielināšana

200 000

-

-

Priekšlikums Nr.82 un Nr.54 2.lasījumam

Bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem un kuri vēlas saņemt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā (ambulatori), nav jāgaida rindā, lai saņemtu pakalpojumu

No psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem nodrošināta sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā)

62

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Kopā

73 621 493

73 990 801

74 216 588

-