Labklājības ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Valsts sociālā apdrošināšana
 • Izdienas pensijas
 • Valsts sociālie pabalsti
 • Sociālie pakalpojumi
 • Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības
 • Darba tirgus attīstība
 • Invaliditātes noteikšanas sistēma
 • Bērnu tiesību aizsardzība

Labklājības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. nodrošināt pensiju, atlīdzību un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas indeksāciju;
 2. palielināt pensiju neapliekamo minimumu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam līdz 2 100 euro jeb 350 euro mēnesī , un no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim līdz 3 000 euro  jeb 500 euro mēnesī;
 3. nodrošināt samaksas pieauguma kompensēšanu par pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā, lai novērstu ienākumu samazinājumu senioriem un personām ar invaliditāti;
 4. pilnveidot valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, paaugstinot ģimenes valsts pabalsta apmēru un mainot tā piešķiršanas nosacījumus un vienlaikus atsakoties no atsevišķas piemaksas par divu vai vairāku bērnu audzināšanu izmaksas. No 2022. gada 1. janvāra ģimenes par vienu bērnu līdz 20 gadu vecumam saņems 25 euro mēnesī, par diviem bērniem līdz 20 gadu vecumam – 100 euro mēnesī (50 euro par katru bērnu), bet par trīs bērniem līdz 20 gadu vecumam – 225 euro mēnesī (75 euro par katru bērnu). Par četriem un vairāk bērniem ģimenes saņems 100 euro par katru bērnu;
 5. samazināt darba devēja apmaksāto darba nespējas termiņu par 1 dienu, nosakot, ka, sākot ar 2022. gada 1. aprīli, darba devējs apmaksā no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par 2. un 3. pārejošu darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par laiku – no 4. darba nespējas dienas, taču ne ilgāku  par 9 kalendāra dienām;
 6. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, tai skaitā veikt to pilnveidi un nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt ilgstošo bezdarbnieku, personu ar invaliditāti, personu ar zemu izglītības līmeni iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
 7. paaugstināt aprūpētājiem atlīdzību, kā arī ieviest vecākā aprūpētāja amata vietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kuras ir valsts dibinātas vai kurām ir noslēgts līgums ar valsti par pakalpojumu sniegšanu, vienlaicīgi nodrošināt valsts atbalstu, kas paredzēts atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem, kuri ir nodarbināti pašvaldības dibinātās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai tādās ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurām ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu, nodrošināšanai (nodrošinot finansējumu pašvaldībām 2022. gadam 100% apmērā un 2023. gadam 50% apmērā no plānotajiem izdevumiem). Noteikt piemaksu valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem, lai nodrošinātu vienotu pieeju nodarbināto motivēšanai kā arī konkurētspējīgu atalgojumu;
 8. veikt infrastruktūras uzlabojumus valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, lai būtiski uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju dzīves kvalitāti un drošību, nodrošinātu vides pieejamību un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus, mazinot siltumenerģijas zudumus;
 9. pilnveidot tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un klāstu, tai skaitā skābekļa koncentratora pieejamību;
 10. nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām, kurām atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā (stājās spēkā 20.04.2021.) tiesa vai tiesnesis, izskatot prasību par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, uzlikusi par pienākumu atbildētājam iziet sociālās rehabilitācijas kursu un pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām personām;
 11. nodrošināt pieejamāku sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem;
 12. īstenot izmēģinājuma projektu pakalpojumam “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem”;
 13. paaugstināt aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzēto pabalsta apmēru, lai uzlabotu ģimeņu ar bērniem materiālo situāciju. No 2022. gada 1. janvāra pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu vairs nesamazinās par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēru;
 14. pilnveidot adoptētāju un ārpusģimenes aprūpes atbalsta sistēmu, 2022. gadā apmaksājot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegtās sociālā darbinieka konsultācijas adoptētājiem un aizbildņiem, kā arī palielinot atbalsta centriem izmaksājamos maksājumus par sniegtajiem ikmēneša atbalsta pasākumiem audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, kuras dzīvo ārpus lielajām pilsētām un novadiem;
 15. veicināt lēmumu pieņemšanu bērna labākajās interesēs, visās Latvijas pašvaldībās nodrošinot atbilstošu bāriņtiesu darba kvalitāti un izveidojot jaunu bāriņtiesu funkcionālās pārraudzības modeli. No 2022. gada 1. janvāra VBTAI veiks bāriņtiesu funkcionālo pārraudzību, kā arī stāsies spēkā vairākas būtiskas izmaiņas bāriņtiesu darba organizēšanā;
 16. nodrošināt mērķdotāciju pašvaldībām piemaksu noteikšanai sociālajiem darbiniekiem pašvaldības sociālajā dienestā un pašvaldības iestādēs, kuras sniedz sociālos pakalpojumus, lai veicinātu sociālo darbinieku motivāciju strādāt profesijā un pilnveidot profesionālo kompetenci;
 17.  izveidot universālu VSAA datu paneli, kurā vienkopus iespējams saņemt visu ar VSAA pakalpojumiem saistīto informāciju.

 

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 058,3

4 332,6

4 354,6

4 160,6

4 004,2

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

44,5

45,2

43,7

43,4

43,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45,2

45,8

44,3

44

44

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 724,6

3 990,9

3 996,9

4 000,9

4 000,9

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

40,3

43,4

43,4

43,4

43,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

41

44

44

44

44

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

333,7

341,7

357,7

159,7

3,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

4,2

1,8

0,3

-

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

4,2

1,8

0,3

-

-

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

9 850 680

6 499 772

3 148 864

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt mērķdotāciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir pašvaldības dibinātas vai tādas, kurām noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu,  konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšanai aprūpētājiem (2022. gadā 100%,  2023. gadā 50% apmērā)

6 701 816

3 350 908

-

Uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte

Valsts atbalsts pašvaldībām par personām (klientiem) vidēji mēnesī, kas saņēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits)

8 861

8 861

-

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurām noslēgts līgums ar valsti par pakalpojumu sniegšanu,  konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšana aprūpētājiem

1 131 403

1 131 403

1 131 403

Uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte

Personas (klienti) vidēji mēnesī, kas saņēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu (skaits)

931

931

931

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Valsts sociālās aprūpes centros konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšana aprūpētājiem

1 968 233

1 968 233

1 968 233

Uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte

Atalgojuma pieaugums vidēji mēnesī aprūpētājiem  valsts sociālās aprūpes centros (%)

15,0

15,0

15,0

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Nodrošināta pasākuma administrēšana un uzraudzība

49 228

49 228

49 228

Uzraudzīts un administrēts pasākums atalgojuma paaugstināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Izveidotas un uzturētas amata vietas (skaits)

2

2

2

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

2.

Mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem

1 918 583

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināta finansiāla motivēšana sociālajiem darbiniekiem atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

1 918 583

-

-

Sociālajiem darbiniekiem nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas

Sociālie darbinieki, kuri saņēmuši mērķdotāciju (skaits)

1 142

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

3.

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

2 093 164

2 062 490

2 062 490

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Paaugstināt aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzēto pabalsta apmēru

2 062 490

2 062 490

2 062 490

Noteiktām personu grupām nodrošināts valsts atbalsts

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

2 463

2 463

2 463

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai VSAA veiktu pielāgojumus IT sistēmā pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu palielināšanai

30 674

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

4.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

651 026

579 394

579 394

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cietušām un vardarbību veikušām personām sniegšanā iesaistīto speciālistu atalgojuma palielināšana un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām saņēmēju loka paplašināšana atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā 

579 394

579 394

579 394

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits)

812

812

812

No vardarbības cietušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits)

600

600

600

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Veikt pielāgojumus IT sistēmā SPOLIS

71 632

-

-

Pielāgota IT sistēma SPOLIS pakalpojuma īstenošanas nodrošināšanai

Papildinātas sistēmas (skaits)

1

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

5.

Tehnisko palīglīdzekļu iegādei - rindas mazināšanai

475 153

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts

Personu skaita pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināšana

475 153

-

-

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Papildus izsniegti tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

1 414

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

6.

Tehniskā palīglīdzekļa - skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana

878 628

878 628

878 628

MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts

Uzlabot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma pieejamību personām ar elpošanas problēmām

878 628

878 628

878 628

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Papildus izsniegti tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

1 000

1 000

1 000

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

7.

Atbalsts ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai

1 090 483

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Uzlabot atbalsta centru pakalpojumu pieejamību un paplašināt pakalpojumu klāstu adoptētājiem un aizbildņiem

1 090 483

-

-

Nodrošinātas sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem

Sociālo darbinieku konsultācijas adoptētājiem (skaits)

171

-

-

Sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem (skaits)

3 328

-

-

22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei

8.

Funkcionālās pārraudzības īstenošana pār bāriņtiesām atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta (1)1 daļai un 49.2 pantam

133 019

226 163

215 766

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt bāriņtiesu darbības uzraudzību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzību

133 019

226 163

215 766

Nodrošināta VBTAI pārraudzība pār bāriņtiesām

Bāriņtiesu lietas, kurās veikta funkcionālā pārraudzība (skaits)

100

250

250

Bāriņtiesu lietas, kurās VBTAI uzdevusi pieņemt jaunu lēmumu un novērst bezdarbību (skaits)

10

25

25

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

9.

Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana

16 896

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu VSAA pakalpojumu piegādes cenas pieauguma kompensēšanu personām, kuras pakalpojumus saņem savā dzīvesvietā

16 896

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti1

10.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamības nodrošināšana dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem

597 656

397 656

397 656

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināts kvalitatīvs sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem

597 656

397 656

397 656

No psihoaktīvām vielām vai procesiem atkarīgiem bērniem nodrošināta sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (skaits)

180

120

120

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

11.

Sociālo  pakalpojumu klāsta pilnveidošana

541 386

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Suņa - pavadoņa pakalpojuma nodrošināšana

125 000

-

-

Personām ar redzes invaliditāti nodrošināts suņa-pavadoņa pakalpojums

Personas, kurām nodrošināts suņa-pavadoņa pakalpojums (skaits)

5

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Hospisa aprūpes nodrošināšana mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem

416 386

-

-

Nodrošināts pakalpojums “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem”

Personas, kas saņēmušas hospisa aprūpi, vidēji mēnesī (skaits)

10

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

12.

Piemaksu nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros nodarbinātajiem

1 410 868

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot.  Nr.63 1.§ 2.punkts

Atalgojuma pieauguma nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros

1 410 868

-

-

Valsts sociālās aprūpes centros nodrošināts atalgojuma pieaugums

Amata vietas, kurām noteikta piemaksa 15% vidēji mēnesī, par darbu, kas saistīts ar īpašu risku (skaits)

487,35

-

-

Amata vietas, kurām mēnešalga nesasniedz maksimālo apmēru no skalas, un kurām noteikta piemaksa 15% apmērā no mēnešalgas (skaits)

339,65

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

13.

E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta informācijas vizualizācijai

600 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai izveidotu universālu VSAA datu paneli portālā www.latvija.lv, kurā persona vienkopus var saņemt visu ar VSAA pakalpojumiem saistīto personalizētu informāciju

600 000

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

14.

Valsts sociālo aprūpes centru infrastruktūras sakārtošana

6 000 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt VSAC ēku un telpu sakārtošanu, uzlabojot klientu dzīves apstākļus, tai skaitā telpu atbilstību klientu aprūpes nodrošināšanai

6 000 000

-

-

Uzlabots ēku un telpu tehniskais stāvoklis

VSAC, kuros veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi (skaits)

4

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

15.

Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VSAA)

250 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai veiktu izmaiņas sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā, kuru rezultātā IIN tiek ieturēts atbilstoši jaunajam regulējumam

250 000

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

16.

Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu

190 268

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu IS RINA programmatūras attīstību un uzturēšanu, īstenojot elektronisku datu apmaiņu ar ES/EEZ dalībvalstīm un Šveici

190 268

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

17.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

10 291

30 870

30 870

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināts pedagogu darba samaksas pieaugums

10 291

30 870

30 870

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā nodrošināta pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana no 2022. gada 1. septembra līdz 900 euro

Pedagogu zemākās darba algas likmes  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā pieaugums (%)

8,43

8,43

8,43

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

18.

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana

2 023

2 023

2 023

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Palielināts stipendijas apmērs Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas  studiju programmā “Surdotulki”

2 023

2 023

2 023

Stipendijas apmēra palielināšana līdz 140 euro apmērā

Vienas stipendijas apmērs (euro)

140

140

140

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

19.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

569 291

569 291

569 291

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Darba samaksas pieauguma nodrošināšana ārstniecības personām, kas nodarbinātas sociālās rehabilitācijas iestādēs un iestādēs, kas nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu un, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par pakalpojuma sniegšanu

84 487

84 487

84 487

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un veselības aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām valsts sociālās aprūpes centros

344 918

344 918

344 918

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un veselības aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

59 727

59 727

59 727

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un veselības aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā

80 159

80 159

80 159

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

20.

Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana atbilstoši personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām

1 738 729

-

-

Priekšlikums Nr.111 - 115 un Nr.82 - 86 2.lasījumam

Personu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem rindas  samazināšana

1 738 729

-

-

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Papildus izsniegti tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

3 303

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

21.

Mērķdotācija Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai tehniskā projekta “Sanatorijas kompleksa “Mežciems”, Daugavas ielā 131, Daugavpilī, restaurācija un vēsturiskās teritorijas revitalizācija” izstrādei

270 000

-

-

Priekšlikums Nr.117 un Nr.88 2.lasījumam

Nodrošināta tehniskā projekta “Sanatorijas kompleksa “Mežciems”, Daugavas ielā 131, Daugavpilī, restaurācija un vēsturiskās teritorijas revitalizācija” izstrāde

270 000

-

-

Sniegts atbalsts Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidošanai ar vīrusa infekciju COVID-19  pārslimojušām personām

Izstrādāta būvdokumentācja (komplekts) (skaits)

1

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

22.

Biedrībai “Centrs MARTA” juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm

80 000

-

-

Priekšlikums Nr.119 un Nr.90 2.lasījumam

Nodrošināta juridiskā palīdzība no vardarbības cietušām sievietēm

80 000

-

-

Sniegts atbalsts biedrībai “Centrs MARTA” juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm

No vardarbības cietušas sievietes, kuras  saņēmušas juridisko palīdzību (skaits)

70

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

23.

Atbalsts biedrības “OPEN Radošais Centrs” patvēruma centru jauniešiem darbības nodrošināšanai

70 000

-

-

Priekšlikums Nr.120 un Nr.91 2.lasījumam

Nodrošināts atbalsts biedrības “OPEN Radošais Centrs” ietvaros izveidoto patvēruma centru darbībai un patvēruma centros sniegts atbalsts jauniešiem

70 000

-

-

Nodrošināts atbalsts patvēruma centru uzturēšanai un sniegts atbalsts patvērumu centru apmeklētajiem

Patvēruma centri, kuru uzturēšanai sniegts atbalsts (skaits)

20

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

24.

Biedrībai “Cerību spārni” - āra trenažieru laukuma izveidošanai sociālo pakalpojumu ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.121 un Nr.92  2.lasījumam

Izveidots un aprīkots āra trenažieru laukums

20 000

-

-

Nodrošinātas ārpus telpu fiziskās aktivitātes personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā

Izveidots āra trenažieru laukums (skaits)

1

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

25.

Latvijas Autisma apvienībai aplikācijas izstrādei stresa, trauksmes, uzvedības izaicinājumu un vardarbības epizodes klasē mazināšanai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.122 un Nr.93 2.lasījumam

Izstrādāta aplikācija “Pārvarot šķēršļus” stresa, trauksmes, uzvedības izaicinājumu un vardarbības epizodes mazināšanai

20 000

-

-

Nodrošināta datoraplikācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, vecākiem un pedagogiem vardarbības epizožu mazināšanai

Izveidota aplikācija “Pārvarot šķēršļus” (skaits)

1

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

26.

Latvijas Nedzirdīgo savienībai - tehnikas iegādei un bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveidei

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.123 un Nr.94  2.lasījumam

Nodrošināta tehnikas iegāde, bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveide

20 000

-

-

Sniegts atbalsts Latvijas Nedzirdīgo savienībai, lai veicinātu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstību

Sagatavotas  vārdnīcas videoversijā latviešu zīmju valodā pieaugušajām personām (skaits)

2

-

-

Sagatavotas pasakas videoversijā pirmsskolas vecuma bērniem (skaits)

4

-

-

Iegādāta tehnika (skaits)

1

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Kopā

29 498 144

11 246 287

7 884 982

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

LM 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. tiek izveidota jauna programma 71.00.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammas 60.06.00 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020)”, 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” un 70.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)”;
 2. netiek plānots finansējums programmā 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammās 20.04.00 “Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti”, 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”, 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”, 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014 – 2020)”.

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

LM

 Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 058,3

4 332,6

4 354,6

4 160,6

4 004,2

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

44,5

45,2

43,7

43,4

43,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45,2

45,8

44,3

44

44

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 724,6

3 990,9

3 996,9

4 000,9

4 000,9

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

40,3

43,4

43,4

43,4

43,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

41

44

44

44

44

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

333,7

341,7

357,7

159,7

3,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

4,2

1,8

0,3

-

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

4,2

1,8

0,3

-

-

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

9 850 680

6 499 772

3 148 864

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt mērķdotāciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir pašvaldības dibinātas vai tādas, kurām noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu,  konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšanai aprūpētājiem (2022. gadā 100%,  2023. gadā 50% apmērā)

6 701 816

3 350 908

-

Uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte

Valsts atbalsts pašvaldībām par personām (klientiem) vidēji mēnesī, kas saņēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits)

8 861

8 861

-

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurām noslēgts līgums ar valsti par pakalpojumu sniegšanu,  konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšana aprūpētājiem

1 131 403

1 131 403

1 131 403

Uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte

Personas (klienti) vidēji mēnesī, kas saņēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu (skaits)

931

931

931

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Valsts sociālās aprūpes centros konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšana aprūpētājiem

1 968 233

1 968 233

1 968 233

Uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte

Atalgojuma pieaugums vidēji mēnesī aprūpētājiem  valsts sociālās aprūpes centros (%)

15,0

15,0

15,0

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Nodrošināta pasākuma administrēšana un uzraudzība

49 228

49 228

49 228

Uzraudzīts un administrēts pasākums atalgojuma paaugstināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Izveidotas un uzturētas amata vietas (skaits)

2

2

2

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

2.

Mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem

1 918 583

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināta finansiāla motivēšana sociālajiem darbiniekiem atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

1 918 583

-

-

Sociālajiem darbiniekiem nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas

Sociālie darbinieki, kuri saņēmuši mērķdotāciju (skaits)

1 142

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

3.

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

2 093 164

2 062 490

2 062 490

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Paaugstināt aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzēto pabalsta apmēru

2 062 490

2 062 490

2 062 490

Noteiktām personu grupām nodrošināts valsts atbalsts

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

2 463

2 463

2 463

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai VSAA veiktu pielāgojumus IT sistēmā pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu palielināšanai

30 674

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

4.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

651 026

579 394

579 394

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cietušām un vardarbību veikušām personām sniegšanā iesaistīto speciālistu atalgojuma palielināšana un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām saņēmēju loka paplašināšana atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā 

579 394

579 394

579 394

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits)

812

812

812

No vardarbības cietušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits)

600

600

600

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Veikt pielāgojumus IT sistēmā SPOLIS

71 632

-

-

Pielāgota IT sistēma SPOLIS pakalpojuma īstenošanas nodrošināšanai

Papildinātas sistēmas (skaits)

1

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

5.

Tehnisko palīglīdzekļu iegādei - rindas mazināšanai

475 153

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts

Personu skaita pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināšana

475 153

-

-

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Papildus izsniegti tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

1 414

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

6.

Tehniskā palīglīdzekļa - skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana

878 628

878 628

878 628

MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts

Uzlabot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma pieejamību personām ar elpošanas problēmām

878 628

878 628

878 628

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Papildus izsniegti tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

1 000

1 000

1 000

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

7.

Atbalsts ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai

1 090 483

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Uzlabot atbalsta centru pakalpojumu pieejamību un paplašināt pakalpojumu klāstu adoptētājiem un aizbildņiem

1 090 483

-

-

Nodrošinātas sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem

Sociālo darbinieku konsultācijas adoptētājiem (skaits)

171

-

-

Sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem (skaits)

3 328

-

-

22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei

8.

Funkcionālās pārraudzības īstenošana pār bāriņtiesām atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta (1)1 daļai un 49.2 pantam

133 019

226 163

215 766

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt bāriņtiesu darbības uzraudzību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzību

133 019

226 163

215 766

Nodrošināta VBTAI pārraudzība pār bāriņtiesām

Bāriņtiesu lietas, kurās veikta funkcionālā pārraudzība (skaits)

100

250

250

Bāriņtiesu lietas, kurās VBTAI uzdevusi pieņemt jaunu lēmumu un novērst bezdarbību (skaits)

10

25

25

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

9.

Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana

16 896

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu VSAA pakalpojumu piegādes cenas pieauguma kompensēšanu personām, kuras pakalpojumus saņem savā dzīvesvietā

16 896

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti1

10.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamības nodrošināšana dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem

597 656

397 656

397 656

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināts kvalitatīvs sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem

597 656

397 656

397 656

No psihoaktīvām vielām vai procesiem atkarīgiem bērniem nodrošināta sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (skaits)

180

120

120

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

11.

Sociālo  pakalpojumu klāsta pilnveidošana

541 386

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Suņa - pavadoņa pakalpojuma nodrošināšana

125 000

-

-

Personām ar redzes invaliditāti nodrošināts suņa-pavadoņa pakalpojums

Personas, kurām nodrošināts suņa-pavadoņa pakalpojums (skaits)

5

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Hospisa aprūpes nodrošināšana mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem

416 386

-

-

Nodrošināts pakalpojums “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem”

Personas, kas saņēmušas hospisa aprūpi, vidēji mēnesī (skaits)

10

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

12.

Piemaksu nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros nodarbinātajiem

1 410 868

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot.  Nr.63 1.§ 2.punkts

Atalgojuma pieauguma nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros

1 410 868

-

-

Valsts sociālās aprūpes centros nodrošināts atalgojuma pieaugums

Amata vietas, kurām noteikta piemaksa 15% vidēji mēnesī, par darbu, kas saistīts ar īpašu risku (skaits)

487,35

-

-

Amata vietas, kurām mēnešalga nesasniedz maksimālo apmēru no skalas, un kurām noteikta piemaksa 15% apmērā no mēnešalgas (skaits)

339,65

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

13.

E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta informācijas vizualizācijai

600 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai izveidotu universālu VSAA datu paneli portālā www.latvija.lv, kurā persona vienkopus var saņemt visu ar VSAA pakalpojumiem saistīto personalizētu informāciju

600 000

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

14.

Valsts sociālo aprūpes centru infrastruktūras sakārtošana

6 000 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt VSAC ēku un telpu sakārtošanu, uzlabojot klientu dzīves apstākļus, tai skaitā telpu atbilstību klientu aprūpes nodrošināšanai

6 000 000

-

-

Uzlabots ēku un telpu tehniskais stāvoklis

VSAC, kuros veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi (skaits)

4

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

15.

Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VSAA)

250 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai veiktu izmaiņas sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā, kuru rezultātā IIN tiek ieturēts atbilstoši jaunajam regulējumam

250 000

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

16.

Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu

190 268

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu IS RINA programmatūras attīstību un uzturēšanu, īstenojot elektronisku datu apmaiņu ar ES/EEZ dalībvalstīm un Šveici

190 268

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde1

17.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

10 291

30 870

30 870

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināts pedagogu darba samaksas pieaugums

10 291

30 870

30 870

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā nodrošināta pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana no 2022. gada 1. septembra līdz 900 euro

Pedagogu zemākās darba algas likmes  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā pieaugums (%)

8,43

8,43

8,43

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

18.

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana

2 023

2 023

2 023

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Palielināts stipendijas apmērs Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas  studiju programmā “Surdotulki”

2 023

2 023

2 023

Stipendijas apmēra palielināšana līdz 140 euro apmērā

Vienas stipendijas apmērs (euro)

140

140

140

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

19.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

569 291

569 291

569 291

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Darba samaksas pieauguma nodrošināšana ārstniecības personām, kas nodarbinātas sociālās rehabilitācijas iestādēs un iestādēs, kas nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu un, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par pakalpojuma sniegšanu

84 487

84 487

84 487

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un veselības aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām valsts sociālās aprūpes centros

344 918

344 918

344 918

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un veselības aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

59 727

59 727

59 727

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un veselības aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā

80 159

80 159

80 159

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

20.

Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana atbilstoši personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām

1 738 729

-

-

Priekšlikums Nr.111 - 115 un Nr.82 - 86 2.lasījumam

Personu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem rindas  samazināšana

1 738 729

-

-

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Papildus izsniegti tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

3 303

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

21.

Mērķdotācija Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai tehniskā projekta “Sanatorijas kompleksa “Mežciems”, Daugavas ielā 131, Daugavpilī, restaurācija un vēsturiskās teritorijas revitalizācija” izstrādei

270 000

-

-

Priekšlikums Nr.117 un Nr.88 2.lasījumam

Nodrošināta tehniskā projekta “Sanatorijas kompleksa “Mežciems”, Daugavas ielā 131, Daugavpilī, restaurācija un vēsturiskās teritorijas revitalizācija” izstrāde

270 000

-

-

Sniegts atbalsts Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidošanai ar vīrusa infekciju COVID-19  pārslimojušām personām

Izstrādāta būvdokumentācja (komplekts) (skaits)

1

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

22.

Biedrībai “Centrs MARTA” juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm

80 000

-

-

Priekšlikums Nr.119 un Nr.90 2.lasījumam

Nodrošināta juridiskā palīdzība no vardarbības cietušām sievietēm

80 000

-

-

Sniegts atbalsts biedrībai “Centrs MARTA” juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm

No vardarbības cietušas sievietes, kuras  saņēmušas juridisko palīdzību (skaits)

70

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

23.

Atbalsts biedrības “OPEN Radošais Centrs” patvēruma centru jauniešiem darbības nodrošināšanai

70 000

-

-

Priekšlikums Nr.120 un Nr.91 2.lasījumam

Nodrošināts atbalsts biedrības “OPEN Radošais Centrs” ietvaros izveidoto patvēruma centru darbībai un patvēruma centros sniegts atbalsts jauniešiem

70 000

-

-

Nodrošināts atbalsts patvēruma centru uzturēšanai un sniegts atbalsts patvērumu centru apmeklētajiem

Patvēruma centri, kuru uzturēšanai sniegts atbalsts (skaits)

20

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

24.

Biedrībai “Cerību spārni” - āra trenažieru laukuma izveidošanai sociālo pakalpojumu ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.121 un Nr.92  2.lasījumam

Izveidots un aprīkots āra trenažieru laukums

20 000

-

-

Nodrošinātas ārpus telpu fiziskās aktivitātes personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā

Izveidots āra trenažieru laukums (skaits)

1

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

25.

Latvijas Autisma apvienībai aplikācijas izstrādei stresa, trauksmes, uzvedības izaicinājumu un vardarbības epizodes klasē mazināšanai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.122 un Nr.93 2.lasījumam

Izstrādāta aplikācija “Pārvarot šķēršļus” stresa, trauksmes, uzvedības izaicinājumu un vardarbības epizodes mazināšanai

20 000

-

-

Nodrošināta datoraplikācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, vecākiem un pedagogiem vardarbības epizožu mazināšanai

Izveidota aplikācija “Pārvarot šķēršļus” (skaits)

1

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

26.

Latvijas Nedzirdīgo savienībai - tehnikas iegādei un bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveidei

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.123 un Nr.94  2.lasījumam

Nodrošināta tehnikas iegāde, bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveide

20 000

-

-

Sniegts atbalsts Latvijas Nedzirdīgo savienībai, lai veicinātu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstību

Sagatavotas  vārdnīcas videoversijā latviešu zīmju valodā pieaugušajām personām (skaits)

2

-

-

Sagatavotas pasakas videoversijā pirmsskolas vecuma bērniem (skaits)

4

-

-

Iegādāta tehnika (skaits)

1

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Kopā

29 498 144

11 246 287

7 884 982

-