Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

 • 2020 11
 • 2022 11

ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

 • 2020 0
 • 2022 0

Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits)

 • 2020 33
 • 2022 33

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)

 • 2020 860
 • 2022 850

Atbilstoši marķēta apritē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

 • 2020 97
 • 2022 97

Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)

 • 2020 13
 • 2022 9

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

 • 2019 20.0
 • 2022 26.5

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)

 • 2020 13.1
 • 2022 15.6

Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)

 • 2020 -
 • 2022 4

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

 • 2020 40
 • 2022 20

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

 • 2020 41
 • 2022 60

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

 • 2020 3
 • 2022 3

Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)

 • 2020 7.5
 • 2022 7.8

Apmācības apmeklējušie darbinieki (% no kopējā darbinieku skaita)

 • 2020 56
 • 2022 35

Starptautiskas institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

 • 2020 13
 • 2022 12

 

Tieslietu ministrija

Vienkāršoti pakalpojumi un procesi nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

 • 2021 11
 • 2025 18

Atvērtās datu kopas (skaits)

 • 2021 15
 • 2025 18