Dokumenta veids Tiesību akts - likumprojekts.
Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis: Līdz ar finanšu tehnoloģiju straujās attīstības radītajām iespējām, strauji pieaug alternatīvo finanšu pakalpojumu klāsts. Lai reaģētu uz jaunajām tendencēm un apstākļiem un vienlaikus veicinātu alternatīva finansējuma pieejamību, ņemot vērā jaunākās finanšu tehnoloģiju piedāvātās iespējas, Eiropas Parlaments un Padome 2020. gada 7. oktobrī pieņēma regulu Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula Nr. 2020/1503).

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādāts, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz personām un darbībām, kas ietilpst Regulas Nr. 2020/1503) darbības jomā, un lai novērstu situāciju, kurā vienai un tai pašai darbībai ir nepieciešamas vairākas atļaujas juridiskām personām, kurām piešķirta atļauja kā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atbilstoši Regulai Nr. 2020/1503. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" spēkā stāsies reizē ar likumprojektu "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums", bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.novembrim, kad tiek piemērota Regula Nr. 2020/1503.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā MInistru kabineta lietu.

Dokumenti

Likumprojekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

Egita Šķibele, Finanšu tirgus politikas departamenta Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļas vadītāja.