“Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

  • Izglītības funkciju īstenošana
  • Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un veicināšana

“Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. nodrošināt izglītības funkciju īstenošanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas;
  2. nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai;
  3. nodrošināt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīcijas nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:
  • nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti;
  • nodrošināt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra (koprepertuāra) apguvi;
  • nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumus (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā.

“Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 044

25 292

25 444

25 444

25 444

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 044

25 292

25 444

25 444

25 444

Piezīmes.
1Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

25 307 416

37 961 124

37 961 124

MK 22.09.2020.

sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts

 

01.00.00  Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

2 803 996

4 205 994

4 205 994

05.00.00  Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

20 063 644

30 095 466

30 095 466

10.00.00  Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

2 439 776

3 659 664

3 659 664

2.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

780 663

780 663

780 663

MK 22.09.2020.

sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts

01.00.00  Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

780 663

780 663

780 663

 

Kopā

26 088 079

38 741 787

38 741 787