“Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

  • Izglītības funkciju īstenošana
  • Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un veicināšana

“Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. nodrošināt izglītības funkciju īstenošanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas;
  2. nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai;
  3. nodrošināt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīcijas nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā: 
  • nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti;
  • nodrošināt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra (koprepertuāra) apguvi;
  • nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumus (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā.
  1. nodrošināt infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas.

“Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

“Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021 gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 292

25 444

25 377

25 377

25 377

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 292

25 444

25 377

25 377

25 377

Piezīmes.

1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022.gadā

2023.gadā

2024.gadā

1.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

11 156 906

33 470 718

33 470 718

MK 24.09.2021.

Sēdes prot. Nr.63, 1.§

Nodrošināts pedagogu darba samaksas pieaugums atbilstoši grafikam

11 156 906

33 470 718

33 470 718

Pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana, sākot ar 2022. gada 1. septembri, līdz 900 euro

Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

8,4

8,4

8,4

01.00.00  Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

842 953

2 528 859

2 528 859

05.00.00  Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

9 054 493

27 163 479

27 163 479

10.00.00  Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

1 259 460

3 778 380

3 778 380

2.

Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 eiro (no 2021. gada 1. septembra)

2 218 920

2 218 920

2 218 920

MK 24.09.2021.

Sēdes prot. Nr.63, 1.§

Nodrošināts pirmsskolas pedagogu darba samaksas pieaugums

2 218 920

2 218 920

2 218 920

Pirmsskolas pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana, sākot ar 2021. gada 1. septembri, līdz 872 euro

Pirmsskolas pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

5

5

5

01.00.00  Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

201 312

201 312

201 312

05.00.00  Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

4 368

4 368

4 368

10.00.00  Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

2 013 240

2 013 240

2 013 240

3.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

104 102

104 102

104 102

MK 24.09.2021.

Sēdes prot. Nr.63, 1.§

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

104 102

104 102

104 102

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,7

4,7

4,7

01.00.00  Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

104 102

104 102

104 102

4.

Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē

955 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 223

 

Nodrošināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, veicot Stacijas ielas posma pārbūvi no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē

955 000

-

-

Pārbūvēts Stacijas ielas posms no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē

Pārbūvēti ielas posmi (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

5.

Aizkraukles pagasta kultūras nama ēkas centrālās daļas (jumta un iekštelpu) remonts

50 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 215

Nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, veicot Aizkraukles pagasta kultūras nama ēkas centrālās daļas (jumta un iekštelpu) remontu

50 000

-

-

Veikts remonts Aizkraukles pagasta kultūras nama ēkas centrālai daļai (jumta un iekštelpu)

Kultūras nama jumta un iekštelpu remonts (skaits)

1

-

-

12.00.00.  Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

6.

Balvu Bērnu un jauniešu centra datortehnikas aprīkojuma iegāde

10 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 216

 

Nodrošināt Balvu novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, iegādājoties datortehnikas aprīkojumu Balvu Bērnu un jauniešu centram

10 000

-

-

Iegādāts datortehnikas aprīkojums Balvu Bērnu un jauniešu centram

Datortehnikas aprīkojuma iegāde Bērnu un jauniešu centram (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

7.

Nacionālo partizānu mītnes vietnes (pilsētiņas) Stompaku purvā atjaunošana (vismaz divu nacionālo partizānu bunkuru atjaunošana)

85 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 217

 

Nodrošināt Balvu novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, atjaunojot nacionālo partizānu mītnes vietni (pilsētiņu) Stompaku purvā (būvdarbu izmaksas vismaz divu nacionālo partizānu bunkuru atjaunošanai)

85 000

-

-

Atjaunota Nacionālo partizānu mītnes vietne (pilsētiņas) Stompaku purvā (vismaz divu nacionālo partizānu bunkuru atjaunošana)

Atjaunoti nacionālo partizānu bunkuri (skaits)

2

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

8.

Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Vītolu un Salātu ielas iekšpagalmā

50 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 219

 

Nodrošināt Bauskas novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, izveidojot bērnu rotaļu laukumu Vītolu un Salātu ielas iekšpagalmā

50 000

-

-

Izveidots Bērnu rotaļu laukums Vītolu un Salātu ielas iekšpagalmā

Izveidots bērnu rotaļu laukums (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

9.

Velo un gājēju celiņa izbūve no Rīgas ielas 2f līdz Grīvas meža funkcionālajai trasei

50 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 221

 

Nodrošināt Līvānu novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, izbūvējot velo un gājēju celiņu no Rīgas ielas 2f līdz Grīvas meža funkcionālajai trasei

50 000

-

-

Izbūvēts velo un gājēju celiņš no Rīgas ielas 2f līdz Grīvas meža funkcionālajai trasei

Izbūvēts velo un gājēju celiņš (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

10.

A.Pumpura pieminekļa atjaunošana Birzgalē

20 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 222

Nodrošināt Ogres novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu,  atjaunojot A.Pumpura pieminekli Birzgalē

20 000

-

-

Atjaunots A.Pumpura piemineklis Birzgalē

Atjaunots piemineklis (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

11.

Stāvlaukuma izbūve Rēzeknes ielā, Viļānos

50 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 224

 

Nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, izbūvējot stāvlaukumu Rēzeknes ielā, Viļānos

50 000

-

-

Izbūvēts stāvlaukums Rēzeknes ielā, Viļānos

Izbūvēts stāvlaukums (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

12.

Mores teritorijas labiekārtošana, skolēnu dalības nodrošināšana izglītojošā programmā Mores kauju muzejā un Mores kauju atceres pasākumā

20 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 226

Nodrošināt Siguldas novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, labiekārtojot Mores kauju piemiņas parka teritoriju, nodrošinot skolēnu dalību izglītojošā programmā Mores kauju muzejā un Mores kauju atceres pasākumā

20 000

-

-

Labiekārtota Mores kauju piemiņas parka teritorija, nodrošināta skolēnu dalība izglītojošā programmā Mores kauju muzejā un Mores kauju atceres pasākumā

Labiekārtota Mores kauju piemiņas parka teritorija, nodrošināta skolēnu dalība Mores kauju muzeja izglītojošā programmā un skolēnu dalība Mores kauju atceres pasākumā (skaits)

3

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

13.

Lestenes Brāļu kapu muzeja projektēšana

20 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 227

 

Nodrošināt Tukuma novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, veicot Lestenes Brāļu kapu muzeja projektēšanu

20 000

-

-

Veikta Lestenes Brāļu kapu muzeja projektēšana

Izstrādāts Lestenes Brāļu kapu muzeja projekts (skaits)

1

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

14.

Valkas stadiona skrejceļa, vieglatlētikas sektoru un trenažieru zāles inventāra atjaunošana

48 000

-

-

Priekšlikums

Nr. 228

 

Nodrošināt Valkas novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, atjaunojot Valkas stadiona skrejceļu, vieglatlētikas sektoru un trenažieru zāles inventāru

48 000

-

-

Veikta Valkas stadiona skrejceļa, vieglatlētikas sektoru un trenažieru zāles inventāra atjaunošana

Atjaunots stadiona skrejceļš, vieglatlētikas sektors un trenažieru zāles inventārs (skaits)

3

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

15.

Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” inventāra atjaunošana

54 878

-

-

Priekšlikums

Nr. 229

Nodrošināt Varakļānu novada pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, atjaunojot pansionāta "Varavīksne" inventāru

54 878

-

-

Atjaunots Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” inventārs

Atjaunots inventārs, tai skaitā iekārtas pansionātam (skaits)

1

-

-

12.00.00.  Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

Kopā

14 892 806

35 793 740

35 793 740

-