Ministru kabineta darbības jomas:

  • Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika
  • Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. organizatoriski un saturiski nodrošināt MK un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt MK un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
  2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību, tās efektivitātes celšanu, stiprinot labu pārvaldību, iedzīvinot inovācijas kultūru un lietotājorientētu pieeju valsts pārvaldē, vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju;
  3. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
  4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem, izmantojot izstrādāto mācību pārvaldības sistēmu;
  5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus.

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (fakts)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

148

161

152

143

134

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

122

137,5

134

134

134

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

26

23,5

18

9

-