Ministru kabineta darbības jomas:

  • Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika
  • Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. organizatoriski un saturiski nodrošināt MK un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt MK un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
  2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību, tās efektivitātes celšanu, stiprinot labu pārvaldību, iedzīvinot inovācijas kultūru un lietotājorientētu pieeju valsts pārvaldē, vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju, kā arī veikt Trauksmes celšanas kontaktpunkta un Atvērtās pārvaldības Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas;
  3. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu, kā arī centralizēti atlasīt valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītājus;
  4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem, izmantojot izstrādāto mācību pārvaldības sistēmu;
  5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus.

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (fakts)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

152

144

134

134

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

129,5

134

134

134

134

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

20,5

18

10

-

-

 

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Resora “Ministru kabinets” valsts pārvaldes efektivitātes un kapacitātes stiprināšana un IKT, materiāli tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana

1 429 000

414 000

414 000

MK

24.09.2021. prot.Nr.63 1.§

2.punkts

Stiprināt IKT un ēku kompleksa fizisko drošību

1 270 000

414 000

414 000

Pilnveidota un uzlabota darba vide Valsts kancelejā

Uzlabota kopējā VK informācijas komunikācijas sistēma (skaits)

1

-

-

Nodrošināti droši Ministru prezidenta ārvalstu vizīšu avio pārlidojumi Covid-19 pandēmijas laikā (skaits)

9

-

-

 

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Sakārtot Raiņa bulvāra ēku kompleksu, izveidojot drošu darba un mācību vidi

159 000

-

-

Pilnveidota un uzlabota darba vide Valsts administrācijas skolā, nodrošinot darbu un apmācības ērtos, drošos un veselībai nekaitīgos darba apstākļos

Ierīkota VAS ēkas 1.stāva mācību telpu ventilācijas sistēma mikroklimata regulācijai (skaits)

1

-

-

19.00.00 Valsts administrācijas skola

Kopā

1 429 000

414 000

414 000

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministru kabinets 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. izslēgta apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)“;
  2. izslēgta apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
  3. izslēgta apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”.