Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

MK noteikumu projekts (21-TA-1405) 30.06.2022. iesniegts Valsts kancelejā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumos, pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktā un 18. panta otrās daļas 1. punktā Ministru kabinetam doto pilnvarojumu, tiks noteikta kārtība, kādā biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības (turpmāk – organizācija) kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un noteikta organizācijas gada pārskatu struktūra, apjoms, saturs, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība.

Izstrādājot noteikumu projektu, tiks pārskatīts un pilnveidots pašlaik spēkā esošais regulējums, kas noteikts MK 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 808.

Izpildot plānā “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” doto uzdevumu, papildināts gada pārskata saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas

līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece.

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte Dina Šaknere (tālr. 67095618, e-pasts: Dina.Saknere@fm.gov.lv).