Neapliekamais minimums

 • Maksimālais gada diferencētā neapliekamā minimuma (GDNM) apmērs 3600 euro gadā (300 euro mēnesī).

- Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu – 6000 euro;

- Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu – 21 600 euro.

GDNM aprēķina un piemēro rezumējošā kārtībā.

 

Taksācijas gada laikā neapliekamo minimumu (VID prognozēto (noteikts, pamatojoties uz iepriekšējo taksācijas periodu ienākumiem) vai paša maksātāja prognozēto) piemēro tas maksātāja darba devējs, pie kura atrodas maksātāja algas nodokļa grāmatiņa.

Maksātājs (VID EDS) var atteikties no neapliekamā minimuma piemērošanas taksācijas gada laikā, ja tas prognozē, ka viņa ienākumi sasniegs robežu, no kuras nav tiesības piemērot GDNM.

 • Pensionāra neapliekamais minimums 3960 euro gadā (330 euro mēnesī).
 • Remigrējuša diasporas locekļa pensijas neapliekamais minimums – atbilstoši tam, kāds tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.

 

Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām

Nodokļa atvieglojuma apmērs par katru apgādājamo personu gadā ir 3000 euro vai 250 euro mēnesī.

Nodokļa atvieglojums tiek paredzēts par katras šādas personas uzturēšanu (ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju):

 • par nepilngadīgu bērnu;
 • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • par apgādībā esošu personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
 • par nodokļu maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
 • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

 

Nodokļu papildu atvieglojums

 • Personai, kurai ir noteikta invaliditāte,:
  • 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
  • 1440 euro gadā vai 120 euro mēnesī personai, kurai ir noteikta III invaliditātes grupa.
 • Personai, kurai ir noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieces statuss – 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī.

 

Ar nodokli neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi 2019. – 2021.gadā

 

2019

2020

2021

Diferencētais neapliekamie minimums, euro mēnesī

Maksimālais neapliekamais minimums (NMmax)

230

300

300

Apliekamais ienākums, līdz kuram tiek  piemērots neapliekamais minimums pilnā apmērā (AImin)

440

500

500

Apliekamais ienākums, virs kura neapliekamais minimums netiek  piemērots

1 100

1 200

1 800

Koeficients

0,34848

0,42857

0,23077

Formula diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai:

DNM = NMmax - Koef .x (AI* – AImin)

Pensionāra neapliekamais minimums euro mēnesī

Pensionāra neapliekamais minimums

270

300

330

Nodokļa atvieglojumi, euro mēnesī

Atvieglojums par apgādībā esošu personu

230

250

250

Nodokļu papildus atvieglojums personām ar invaliditāti:

 

 

 

 • personām ar I un II grupas invaliditāti

154

154

154

 • personām ar III grupas invaliditāti

120

120

120

Papildus atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

154

154

154

*        Apliekamais ienākums (AI) tiek aprēķināts ņemot vērā ne tikai ienākumus no algota darba, bet arī citus ienākuma veidus (tādus kā dividendes, ienākumu no nekustamā īpašuma u.c.). Arī, ja persona ir nodarbināta vairākās darba vietās, ienākums no algota darba tiks saskaitīts kopā un neapliekamais minimums tiks piemērots kopējam ienākumam.