Neapliekamais minimums

Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

 • maksimālais neapliekamais minimums – 6000 euro;
 • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 6000 euro;
 • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 21 600 euro;
 • koeficients – 0,38462.

GDNM aprēķina un piemēro rezumējošā kārtībā.

Taksācijas gada laikā neapliekamo minimumu (VID prognozēto (noteikts, pamatojoties uz iepriekšējo taksācijas periodu ienākumiem) vai paša maksātāja prognozēto) piemēro tas maksātāja darba devējs, pie kura atrodas maksātāja algas nodokļa grāmatiņa.

Maksātājs (VID EDS) var atteikties no neapliekamā minimuma piemērošanas taksācijas gada laikā, ja tas prognozē, ka viņa ienākumi sasniegs robežu, no kuras nav tiesības piemērot GDNM.

 • Pensionāra neapliekamais minimums ir 6000 euro (jeb 500 euro mēnesī).
 • Remigrējuša diasporas locekļa pensijas neapliekamais minimums – atbilstoši tam, kāds tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.
 • Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām

No 2024. gada 1. janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, ja tie gūst ar IIN apliekamus ienākumus, šim ienākumam varēs piemērot diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām.

Aprēķināšanas principi un piemēri mikrouzņēmumu nodokļa maksātajiem ir noteikti Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.

Nodokļa atvieglojuma apmērs par katru apgādājamo personu gadā ir 3000 euro vai 250 euro mēnesī.

Nodokļa atvieglojums tiek paredzēts par katras šādas personas uzturēšanu (ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju):

 • par nepilngadīgu bērnu;
 • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • par apgādībā esošu personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
 • par nodokļu maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
 • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Nodokļu papildu atvieglojums

 • Personai, kurai ir noteikta invaliditāte:
  • 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī  personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
  • 1440 euro gadā vai 120 euro mēnesī  personai, kurai ir noteikta III invaliditātes grupa.
 • Personai, kurai ir noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieces statuss – 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī.

Ar nodokli neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi 2020. – 2024.gadā

 

2020

2021

2022

2023/2024

Ar IIN neapliekamais minimums (NM)

 

Maksimālais NM, eiro mēnesī

300

300

350
(no 01.01.2022)

500
(no 01.07.2022)

500

 • ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, eiro mēnesī

500

500

500

500

 • ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, eiro mēnesī

1 200

1 800

1 800

1800

Atvieglojums par apgādībā esošu personu, eiro mēnesī

250

250

250

250

Neapliekamais minimums pensionāriem, eiro mēnesī

300

330

350
(no 01.01.2022)

500
(no 01.07.2022)

500