Atbrīvojumi no aplikšanas ar nekustamā īpašuma nodokli attiecas uz šādu nekustamo īpašumu:

 • pašvaldības nekustamais īpašums tās administratīvajā teritorijā, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • pašvaldības nekustamais īpašums, kuru izmanto medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai;
 • tāds pašvaldības nekustamais īpašums, kas radīts, īstenojot privātās un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai;
 • sociālās dzīvojamās mājas un sociālie dzīvokļi;
 • ārvalstij piederošs nekustamais īpašums, kurš tiek izmantots diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vajadzībām, ja Latvija bauda tādas pašas tiesības šajā ārvalstī;
 • publiskie ūdeņi un zeme zem koplietošanas šosejām, ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, dzelzceļa sliežu ceļiem, pilsētas sliežu ceļiem, tiltiem, estakādēm;
 • valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kuras sniedz regulējamos sabiedriskos pakalpojumus, īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas inženierbūves:
  a) dzelzceļi, pilsētas sliežu ceļi, lidlauku skrejceļi,
  b) tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi,
  c) ostas un kuģojamie kanāli, piestātnes un piestātnes krastmalas, ostu akvatoriju būves (ja šīs inženierbūves nav iznomātas saimnieciskās darbības veicējam),
  d) dambji, akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves,
  e) maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi,
  f) maģistrālās sakaru līnijas,
  g) maģistrālās elektropārvades līnijas,
  h) gāzes sadales sistēmas,
  i) spēkstaciju būves,
  j) dūmeņi,
  k) apgaismes būves un žogi;
 • fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
 • autoceļi, ielas un ceļi (izņemot transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus, ja pašvaldības, pieņemot saistošos noteikumus, tos ir noteikušas par nodokļa objektu), vietējas nozīmes ūdenspiegādes cauruļvadi, vietējas nozīmes notekūdeņu cauruļvadi, vietējas nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļi;
 • valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kuras sniedz regulējamos sabiedriskos pakalpojumus, īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas sporta inženierbūves;
 • reliģisko organizāciju nekustamais īpašums, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā, kā arī reliģiskajām organizācijām piederošās dzīvojamās mājas, ja tās netiek izīrētas vai iznomātas;
 • zeme īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ar likumu aizliegta saimnieciskā darbība un šajās teritorijās esošās dabas aizsardzībai izmantojamās ēkas un inženierbūves;
 • valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un zeme to uzturēšanai, izņemot zemi kultūras pieminekļu - dzīvojamo māju uzturēšanai un saimnieciski izmantojamo nekustamo īpašumu;
 • zeme, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes);
 • nacionālās sporta bāzes un zeme to uzturēšanai;
 • dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība nepārsniedz 25m2, izņemot garāžas;
 • dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
 • kapsētu teritoriju zeme, sēru ceremoniju ēkas, krematorijas un zeme to uzturēšanai;
 • valstij un pašvaldībām piekritīgais nekustamais īpašums, kas nav nodots lietošanā vai iznomāts;
 • ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai;
 • valsts īpašumā esošās ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto Nacionālo bruņoto spēku, soda izciešanas iestāžu, policijas, robežsardzes, ugunsdrošības un glābšanas dienestu, kā arī valsts drošības iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai;
 • Latvijas Republikas valsts robežas joslā esošu zemi atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai informācijai par robežas joslas platību konkrētā zemes vienībā kārtējā gada 1. janvārī;
 • ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto Zinātniskās darbības likuma 21.2 panta sestajā daļā noteiktie valsts zinātniskie institūti atvasinātas publiskas personas;
 • ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto no valsts budžeta finansētās iestādes;
 • ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto izglītības, veselības, sociālās aprūpes vajadzībām;
 • ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām;
 • biedrībām un nodibinājumiem piederošas ēkas un inženierbūves saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un apstiprināto sarakstu;
 • Eiropas Savienības militāru vai aizsardzības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldīšanai izveidotā mehānisma ATHENA nekustamais īpašums Latvijā;
 • ēkas (telpu grupas), kuras pastāvīgi izmanto akreditēti muzeji, akreditētas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā opera, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks” un teātri, kā arī ēkas, kuras pastāvīgi izmanto koncertorganizācijas, kas veic valsts deleģētas funkcijas kultūras jomā, vai Kultūras ministrijā reģistrētas profesionālas radošās organizācijas mākslas galeriju vajadzībām;
 • ēkas (telpu grupas), kuras ierakstītas zemesgrāmatā uz Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vārda un tiek pastāvīgi izmantotas normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai, izņemot saimnieciskajā darbībā izmantojamās ēkas (telpu grupas) un dzīvojamās mājas (to daļas), nedzīvojamo ēku daļas, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, citas telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas).