50% no aprēķinātā NĪN,

bet ne vairāk par 500 euro gadā

Daudzbērnu ģimenēm par dzīvojamām mājām (to daļām), citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu un tām piekritīgo zemi, ja īpašumā ir deklarēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar vismaz trīs bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kā arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no daudzbērnu ģimenes bērniem vai daudzbērnu ģimenes laulāto vecāks, kuram šajā nekustamajā īpašumā ir deklarētā dzīvesvieta;

90% no aprēķinātā NĪN

Personām, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgās personas statusu

Par dzīvojamām mājām (to daļām), citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī minētajiem objektiem piekritīgajai zemei;

līdz 90% no aprēķinātā NĪN

Personām, kurām pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātās personas statusu;

50% no aprēķinātā NĪN

Politiski represētām personām par zemi, par dzīvojamām mājām (to daļām), citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu un dzīvojamo māju palīgēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, un kas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;

25 – 90% no aprēķinātā NĪN

Pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktām nodokļa maksātāju grupām un objektiem;

  • pašvaldības, pieņemot saistošos noteikumus, pēc nodokļa maksātāja sociālā stāvokļa un maksātspējas izvērtēšanas, var lemt par nodokļa maksājumu atlikšanu attiecībā uz nodokļa maksātāja deklarēto dzīvesvietu un tai piekritīgo zemi, līdz nekustamā īpašuma pārejai citai personai;
  • nodokļa atlaide speciālo ekonomisko zonu un brīvostu uzņēmējsabiedrībām atbilstoši likumam “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.