Nodokļa objekts

Likme

Zeme, inženierbūves, ēkas (nedzīvojamās, dzīvojamās ēkas, kuras tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, komersantu īpašumā esošās dzīvojamās ēkas, ja tās nav izīrētas dzīvošanai)

 

1,5%

 

 

Dzīvojamās ēkas, telpu grupas, kuru lietošanas veids saistīts ar dzīvošanu (ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai)

no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro,

0,2%

no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro,

 

0,4%

no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro.

0,6%

Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (ja to pašvaldība ir noteikusi saistošajos noteikumos), no lielākās minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

2) būves kadastrālās vērtības.

 

 

3%

Papildlikme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei*

1,5%

Minimālais nodoklis**

7 euro

*kopā ar pašvaldības piemēroto paaugstināto likmi 3% apmērā var veidot kopējo piemērojamo likmi 4,5%

**ieviests, lai nodrošinātu administratīvo izdevumu segšanu nodokļu administrācijām (pašvaldībām)

 

Pašvaldībām ir deleģētas tiesības ar saistošiem noteikumiem noteikt nodokļa likmi no 0,2% līdz 3,0% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Pašvaldību noteiktā nodokļa likme var pārsniegt 1,5% robežu tikai, ja nekustamais īpašums netiek apsaimniekots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Principi, saskaņā ar kuriem pašvaldības izstrādā saistošos noteikumus nodokļa likmju noteikšanai, ir šādi:

  1. četri obligātie principi, kurus jāievēro visām pašvaldībām, izstrādājot saistošos noteikumus par nodokļa likmes vai likmju noteikšanu (objektīva grupējuma princips, efektivitātes princips, atbildīgas budžeta plānošanas princips, prognozējamības un stabilitātes princips);
  2. divi izvēles principi (uzņēmējdarbības atbalsta princips, teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips).