Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses.

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts.

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī (vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas) – ne vēlāk kā:

- 31.martā,

- 15.maijā,

- 15.augustā,

- 15.novembrī.

 

Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek iemaksāts tās republikas pilsētas vai novada pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.