Latvijas normatīvie akti:

Eiropas Savienības normatīvie akti:

  • Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (konsolidētā versija)
  • Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regula (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (konsolidētā versija)
  • Padomes 2010.gada 7.oktobra Regula (ES) Nr.904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (konsolidētā versija)

Ieteikuma rakstura dokumenti:

  • Padomdevēju komitejas pievienotās vērtības nodokļa jautājumos (PVN komiteja) vadlīnijas par Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu normu piemērošanu skatīt šeit
  • Eiropas Komisijas publicētās vadlīnijas skatīt šeit
  • Eiropas Komisijas vadlīnijas e-komercijas jomā

*Vadlīnijām ir tikai ieteikuma raksturs un tās nesniedz oficiālu skaidrojumu par tiesību normu interpretāciju.