Likums Par nekustamā īpašuma nodokli

Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta rīkojums:

Uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi atrodami Valsts zemes dienesta mājas lapā.

Speciāla kārtība par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās ir noteikta arī likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.