Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

Pulkveža Brieža iela 15 - 7, Rīga, LV-1010

Pakalpojuma saņemšana

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

Pulkveža Brieža iela 15 - 7, Rīga, LV-1010

Pakalpojuma pieprasīšana

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

Pulkveža Brieža iela 15 - 7, Rīga, LV-1010

Par ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas prasībām zvērināta revidenta reglamentētā profesijā.

Procesa apraksts

 1. Prasības pretendentiem, kas vēlas strādāt zvērināta revidenta profesijā Latvijā
  Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu fiziskā persona iegūst zvērināta revidenta statusu pēc tam, kad tā šajā likumā noteiktajā kārtībā ir nokārtojusi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, saņēmusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (turpmāk – LZRA) izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu un ierakstīta Zvērinātu revidentu reģistrā.

  Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu var kārtot rīcībspējīga fiziska persona, kura:
  • ir sasniegusi 25 gadu vecumu;
  • ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai arī ārvalstīs ieguvusi attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju. Lēmumu par ārvalstīs izsniegto attiecīgo izglītību apliecinošo dokumentu atzīšanu, ievērojot Izglītības likumā noteikto kārtību, pieņem LZRA;
  • prot latviešu valodu;
  • ir ieguvusi LZRA atzītu vismaz triju gadu pieredzi klienta gada pārskatu pārbaudē, kā arī finanšu revīzijā;
  • ir persona ar nevainojamu reputāciju.

  Par zvērinātu revidentu nedrīkst būt persona, uz kuru attiecas vismaz viens no turpmāk minētajiem apstākļiem, tas ir, persona:
  •kurai ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process;
  •kura ir tiesājamais vai apsūdzētais krimināllietā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  •kura notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no tā, vai persona tikusi atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju);
  •pret kuru krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pārtraukta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai kurai sodāmība par šo noziedzīgo nodarījumu dzēsta vai noņemta;
  •kura atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;
  •kuras nodarbošanās ētisku apsvērumu dēļ nav savienojama ar zvērināta revidenta profesionālo darbību.

 2. Kvalifikācijas eksāmena nokārtošana
  Lai kārtotu zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus, pretendents iesniedz LZRA šādus dokumentus:
  •pieteikumu, kurā apliecina, ka pretendents atbilst Revīzijas pakalpojumu likuma 8.panta prasībām un ka uz pretendentu neattiecas neviens Revīzijas pakalpojumu likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem;
  •izglītību apliecinošu dokumentu norakstus vai kopijas (uzrādot oriģinālus) par Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūtu augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai par ārvalstīs iegūtu attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju;
  •divas fotogrāfijas.

  Pieteikuma veidlapa ir pieejama LZRA apstiprinātajā "Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību".

  Pretendentu pieteikumu izskatīšana notiek par maksu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka LZRA valde pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Informācija par maksājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieteikuma izskatīšanu, pieejama LZRA.

  Pieteikumu ar klāt pievienotajiem dokumentiem var iesniegt LZRA klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana ir maksas pakalpojums. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā LZRA noteikto dalībmaksu. Par maksājumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu, informācija pieejama LZRA (Kontaktinformācija: Tel: 67223338; E-pasts: lzra@lzra.lv; Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010; http://www.lzra.lv).

  Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām.
  Informācija par zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeniem, kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu un kvalifikācijas eksāmenu grafiku ir pieejami LZRA mājas lapā.

 3. Zvērināta revidenta sertifikāta saņemšana
  Persona, kura ir nokārtojusi visus zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, var iesniegt iesniegumu par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu.

  Iesnieguma par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu veidlapa pieejama "Zvērinātu revidentu sertificēšanas nolikumā".

  Iesniegumu ar klāt pievienotajiem dokumentiem var iesniegt LZRA klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  Pirms zvērinātu revidentu sertifikāta izsniegšanas pretendentam ir jāsamaksā iestāšanās nauda biedrībā “Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija” un maksa par sertifikāta izgatavošanu. Informācija par maksājumiem, kas saistīti ar zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu, pieejama LZRA.

 4. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana zvērināta revidenta profesijā Latvijas Republikā
  LZRA atzīst, ka tādas personas kvalifikācija, kura revidenta profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi ārvalstī (Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī), ir līdzvērtīga zvērināta revidenta kvalifikācijai, un izsniedz šai personai zvērināta revidenta sertifikātu, ja šis ārvalsts revidents atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
  •ir iesniedzis atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai kārtībai LZRA atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kas apstiprina, ka tā īpašnieks saskaņā ar attiecīgās ārvalsts likumiem ir tiesīgs šajā valstī veikt profesionālu darbību, kuru atbilstoši Latvijas likumiem veic zvērināts revidents;
  •ir nokārtojis to daļu no LZRA zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetiem, kuri ietver pretendentu zināšanu pārbaudi publiskajās tiesībās, Civillikumā, darba tiesībās un sociālās garantijas reglamentējošajos likumos, komercdarbības un maksātnespējas likumos un nodokļu likumos;
  •ir ierakstīts attiecīgā ārvalsts (Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts) revidentu reģistrā.

 5. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs - kvalifikācijas eksāmena nokārtošana
  Lai kārtotu zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus, pretendents iesniedz LZRA šādus dokumentus:
  •pieteikumu, kurā apliecina, ka pretendents atbilst Revīzijas pakalpojumu likuma 8.panta prasībām un ka uz pretendentu neattiecas neviens Revīzijas pakalpojumu likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem;
  •izglītību apliecinošu dokumentu norakstus vai kopijas (uzrādot oriģinālus) par Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūtu augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai par ārvalstīs iegūtu attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju;
  •divas fotogrāfijas.

  Pieteikuma veidlapa ir pieejama LZRA apstiprinātajā "Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību".

  Pretendentu pieteikumu izskatīšana notiek par maksu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka LZRA valde pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Informācija par maksājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieteikuma izskatīšanu, pieejama LZRA.

  Pieteikumu ar klāt pievienotajiem dokumentiem var iesniegt LZRA klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana ir maksas pakalpojums. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā LZRA noteikto dalībmaksu. Par maksājumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu, informācija pieejama LZRA.

  Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām.

  Informācija par zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeniem, kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu un kvalifikācijas eksāmenu grafiku ir pieejami LZRA mājas lapā.

 6. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs - zvērināta revidenta sertifikāta saņemšana
  Persona, kura ir nokārtojusi visus zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, var iesniegt iesniegumu par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu.

  Iesnieguma par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu veidlapa pieejama "Zvērinātu revidentu sertificēšanas nolikumā".

  Iesniegumu ar klāt pievienotajiem dokumentiem var iesniegt LZRA klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  Pirms zvērinātu revidentu sertifikāta izsniegšanas pretendentam ir jāsamaksā iestāšanās nauda biedrībā “Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija” un maksa par sertifikāta izgatavošanu. Informācija par maksājumiem, kas saistīti ar zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu, pieejama LZRA.

 7. Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšana
  Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt zvērināta revidenta profesijā un kuri vēlas strādāt pedagoga profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts, ka personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā zvērināta revidenta profesijā.

  Pieteikumu izziņas saņemšanai persona var iesniegt LZRA klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  Vēršam uzmanību uz to, ka katrai valstij profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra var atšķirties, tajā skaitā var atšķirties ar iesniedzamo dokumentu kopums.

Saņemt pakalpojumu