Likumā noteikti šādi nodokļa atvieglojumi:

  • atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, t.i. tiesības samazināt pārskata gada ar nodokli apliekamo bāzi apjomā, kas atbilst 50 % no summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet ne vairāk kā par taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto ar nodokli apliekamo objektu kopsummu;
  • atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli, ja nodokļa nomaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa, kā arī par  nodokļa maksātāja ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākumu, ja šī pastāvīgā pārstāvniecība ārvalstī maksā nodokli par gūto ienākumu vai no saņemtā ienākuma ārvalstī ir ieturēts nodoklis;
  • atvieglojums ienākumam no akciju atsavināšanas, ja izpildīti UIN likumā noteiktie nosacījumi, t.i. ienākums gūts no tādu tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši (neattiecas uz tādas personas akcijām, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā, kā arī uz tādas personas akcijām (izņemot publiskajā apgrozībā esošās akcijas), kuras aktīvu vērtību pārskata gadā, kurā notiek atsavināšana, vai iepriekšējā pārskata gadā vairāk nekā 50 % apmērā veido Latvijā esošs nekustamais īpašums un ja ienākuma daļa neveido ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamu objektu.
    Atvieglojums piemērojams arī ienākumam, ko ar slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda starpniecību guvis tā ieguldītājs, ja tas ir minētā fonda ieguldītājs vismaz 36 mēnešus minēto akciju turēšanas periodā. 

Terminētie nodokļa atvieglojumi piemērojami nodoklim, ko aprēķina dividenžu sadales brīdī:

  • atvieglojums par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem – nodokļu maksātājam ir tiesības piemērot UIN atlaidi saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim) 17.2pantu par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem   25 % apmērā no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas līdz 50 miljoniem euro, 15% apmērā no sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai, no 50 miljoniem euro līdz 100 miljoniem euro; 
  • atvieglojums speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrībām – saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās ir tiesības piemērot atvieglojumu līdz 80 % no aprēķinātās nodokļa summas.