Pārresoru koordinācijas centra darbības joma:

  • Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

Pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021.‑2027.gadam (NAP2027) prioritāšu iestrādi ES fondu Darbības programmā un plānošanas dokumentos, nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos, uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna – īstenošanu;
  2. koordinēt deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt Ministru prezidenta ziņojuma Saeimai par MK paveikto un iecerēto darbību sagatavošanu;
  3. uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu, pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes/Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas pieņemtajiem lēmumiem par nepieciešamajiem tematiskajiem pētījumiem konkurētspējas jomā;
  4. nodrošināt Ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbību;
  5. sadarbībā ar IeM, IZM, LM, TM, VM, VARAM īstenot konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” minēto risinājumu;
  6. nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2020. gadu sagatavošanu;
  7. pārraudzīt kā valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāji un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības izpilda noteiktās informācijas publiskošanas prasības;
  8. nodrošināt sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem vienotu centralizētu valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasi.

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (fakts)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

25

35

35

35

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

25

351

351

351

Piezīmes.
1Īstenojot strukturālo reformu un izveidojot Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu (prioritārā pasākuma ietvaros) 10 amata vietas tiks pārceltas uz dienestu, PKC vidējam amata vietu skaitam saglabājoties 2020. gada līmenī.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumieuro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021.gadā 2022.gadā  2023.gadā

1.

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests

431 185

431 185

431 185

MK

22.09.2020.sēdes prot.Nr.55 38.§ 3.p.

Īstenot strukturālo reformu, reformējot valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju tīklu un tā vietā centralizējot komisiju funkciju Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestā, kā arī konceptuāli jaunas pieejas stiprināšanu publiskajā pārvaldē bērnu labbūtības jomā.

Iekļaujošas izglītības un agrīnās prevencijas sistēmas stiprināšana bērnu labbūtības jomā.

Atzinumi par atbilstošu izglītības programmu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (skaits)

6 000

6 000

6 000

Agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi (skaits)

4

6

5

Izveidotas amata vietas (skaits)

10

10

10

01.00.00 Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

Kopā

431 185

431 185

431 185

-