Pārresoru koordinācijas centra darbības joma:

  • Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

Pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam (NAP2027) prioritāšu iestrādi ES fondu Darbības programmā un plānošanas dokumentos, nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos, uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna – īstenošanu;
  2. koordinēt deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt Ministru prezidenta ziņojuma Saeimai par MK paveikto un iecerēto darbību sagatavošanu;
  3. uzturēt NAP2027 novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu NAP2027 mērķu un uzdevumu, kā arī MP un MK uzdevumu īstenošanai;
  4. nodrošināt Ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbību;
  5. sadarbībā ar IeM, IZM, LM, TM, VM, VARAM īstenot konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” minēto risinājumu;
  6. nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2021. gadu sagatavošanu;
  7. pārraudzīt kā valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāji un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības izpilda noteiktās informācijas publiskošanas prasības;
  8. nodrošināt sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem vienotu centralizētu valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasi.

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro 

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (fakts)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

35

35

35

35

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

35

35

35

35