Politikas rezultatīvie rādītāji

Dotācijas pašvaldībām

Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%)

  • 2023 87
  • 2024 83