Šajā paziņojumā aprakstīts, kā Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde un aizsardzība. Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas mums, jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši mūsu veikto personas datu apstrādi un aizsardzību.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ. Nr.:90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: 67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000; Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000; E‑pasts: datu.aizsardziba@fm.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Personas datu kategorijas

Finanšu ministrijas rīcībā turpmākai datu apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  • vispārīgā kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Finanšu ministrijā un sabiedriskos pasākumos ārpus Finanšu ministrijas telpām;
  • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību Ministrijas ēkā tiek veikta videonovērošana;
  • caurlaižu un iekšējā režīma nodrošināšanai Finanšu ministrijas ēku personas var apmeklēt tikai ar iepriekš pieteikto caurlaidi;
  • publiskajos iepirkumos iesniegtā pretendentu un speciālistu informācija (CV, izglītības dokumentu, sertifikātu kopijas);
  • Finanšu ministrijas pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati (tai skaitā lietotājvārds, IP adrese, auditācijas pieraksti);
  • tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļa vietnes apmeklētāju ērtības un pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu (papildu informācija).

Personas datu apstrādes drošība un aizsardzība

Finanšu ministrija apstrādā jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Finanšu ministrija izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, personas datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Finanšu ministrijā tiek nodrošināta pienācīga personas datu apstrāde, glabāšana, integritāte un atbilstošs drošības līmenis. Finanšu ministrija izmanto samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopotos un apstrādātos personas datus. Veiktos drošības pasākumus mēs pastāvīgi pilnveidojam atbilstoši noteiktajām drošības prasībām.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

Finanšu ministrija ir atbildīga un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Personas datu glabāšana

Jūsu personas datus Finanšu ministrijā glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar ārējo un Finanšu ministrijas iekšējo normatīvo aktu prasībām.

Citi noteikumi

Finanšu ministrija personas datu apstrādei var piesaistīt personas datu apstrādātāju. Šādos gadījumos Finanšu ministrija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs veic personas datu apstrādi saskaņā ar Finanšu ministrijas norādēm un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Finanšu ministrijā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Finanšu ministrijai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Finanšu ministrija veic, pamatojoties uz Finanšu ministrijas leģitīmajām interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanai.

Ja apmeklējat Finanšu ministrijas organizētos pasākumus un nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt.

Ja jums rodas jautājumi vai iebildumi par personas datu apstrādi un aizsardzību Finanšu ministrijā, ziņojiet par to mums uz e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv vai Finanšu ministrijas juridisko adresi. Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta.

Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, Finanšu ministrija pārkāpj jūsu tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Finanšu ministrija ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv.