PVN maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta.

PVN subjektam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā pirms tiek uzsākta ar PVN apliekamo darījumu veikšana.

PVN maksātājus iedala šādi:

 • iekšzemes PVN maksātāji:
  • reģistrēti PVN maksātāji — PVN maksātāji, kuri reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā,
  • nereģistrēti PVN maksātāji — PVN maksātāji, kuri, izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējušies VID PVN maksātāju reģistrā. Iekšzemes PVN maksātājs var izmantot īpašu režīmu mazajiem uzņēmumiem un nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 euro.
 • citas dalībvalsts PVN maksātāji:
  • citas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji — PVN maksātāji, kuri nodokļa maksāšanas vajadzībām ir reģistrēti citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā,
  • citas dalībvalsts nereģistrēti PVN maksātāji — nodokļa maksātāji, kuri nav reģistrēti citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā un kuru juridiskā adrese vai dzīvesvieta ir citā dalībvalstī.
 • trešo valstu vai trešo teritoriju PVN maksātāji:
  • trešo valstu vai trešo teritoriju reģistrēti PVN maksātāji — PVN maksātāji, kuriem ir piešķirts PVN maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt PVN maksātāju un ko piešķīrusi valsts, kurā PVN maksātājs veic saimniecisko darbību,
  • trešo valstu vai trešo teritoriju nereģistrēti PVN maksātāji — PVN maksātāji, kuriem nav piešķirts PVN maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt PVN maksātāju un ko piešķir valsts, kurā PVN maksātājs veic saimniecisko darbību.

Par PVN maksātājiem uzskata arī:

 • fiskālo pārstāvi;
 • PVN grupu;
 • jebkuru personu, kura neregulāri piegādā jaunu transportlīdzekli, ko piegādātājs, saņēmējs vai trešā persona piegādātāja vai saņēmēja vārdā no iekšzemes nosūta vai transportē saņēmējam uz galamērķi ārpus iekšzemes, bet Eiropas Savienības teritorijā - attiecībā uz jauna transportlīdzekļa piegādi;
 • pakalpojumu saņēmēju atbilstoši Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 18.pantam - pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai;
 • valsts vai pašvaldības iestādi vai pašvaldību - attiecībā uz būvniecības pakalpojumu saņemšanu Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā;
 • publisku personu attiecībā uz šādiem darījumiem, ja tā:
  • sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;
  • piegādā preces, tai skaitā ūdeni, gāzi, elektroenerģiju;
  • sniedz preču transporta pakalpojumus;
  • sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;
  • sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;
  • veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju;
  • organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;
  • sniedz noliktavu pakalpojumus;
  • sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;
  • sniedz tūrisma pakalpojumus;
  • sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;
  • sniedz ēdināšanas pakalpojumus, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmajā daļā minētos atbrīvojumus;
  • sniedz nomas pakalpojumus.
 • publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, ja, uzskatot tās par personām, kas nav PVN maksātāji, tiktu būtiski ietekmēta konkurējošas darbības vai darījumus veicošo tirgus dalībnieku (esošo vai potenciālo) situācija konkurences jomā un tādējādi tiktu radīti nozīmīgi konkurences izkropļojumi.
 • juridisko personu, kas nav PVN maksātājs, ja tā veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā vai saņem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu.