Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma:

Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma

Centrālās vēlēšanu komisijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  • Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana 2017.gada 3.jūnijā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

20

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

20

21

21

21

21

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1. janvāri

356

356

356

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Vispārējā vadība

2.

 

 

 

 

 

Vēlēšanu elektroniskā pakalpojuma ieviešana

349 111

-

-

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§  20 punkts

Ieviests elektroniskais pakalpojums, lai 2017.gada pašvaldību vēlēšanās deputātu kandidāti un vēlēšanu komisijas varētu izmantot mūsdienu sabiedrības izpratnei atbilstošu lietojumprogrammu kandidātu sarakstu sagatavošanai, iesniegšanai un pārbaudei tiešsaistē, vēlēšanu rezultātu konstatēšanai un publicēšanai

Pašvaldību vēlēšanas organizētas un norisinās, izmantojot mūsdienīgu lietojumprogrammu

Izstrādāta un pašvaldību vēlēšanās izmantota mūsdienu sabiedrības izpratnei atbilstoša lietojumprogramma (skaits)

1

-

-

03.00.00  Pašvaldību vēlēšanas

Kopā

349 467

356

356

-

 

Budžeta programmu paskaidrojumi

  • Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada budžetā atjaunota programma 03.00.00 “Pašvaldību vēlēšanas”.