Tiesībsarga biroja darbības joma:

Tiesībsarga biroja darbības joma

Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. turpināt risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 2. turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē;
 3. preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu;
 4. informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 5. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 6. pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 7. sniegt ieteikumus Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 8. nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 9. izveidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 10. pārraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu;
 11. turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām.

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

45

46

46

46

46

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

45

46

46

46

46

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Informācijas centra aprīkojums

4 141

924

924

Ministru kabineta 18.08.2018. sēdes prot. Nr. 41 5.§ 16.punkts

Pieaug Tiesībsarga biroja organizēto semināru, diskusiju un izglītojošo pasākumu skaits

Tiesībsarga biroja organizēto semināru, diskusiju un izglītojošo pasākumu skaita izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, %

50

3

3

01.00.00 Tiesībsarga birojs

2.

Transporta izdevumi izraidāmo personu aptaujai

8 980

8 980

8 980

Ministru kabineta 18.08.2018. sēdes prot. Nr. 41 5.§ 16.punkts

Nodrošināta izraidāmo ārzemnieku aptauju veikšana reģionos

Veiktas izraidāmo ārzemnieku aptaujas

70

70

70

01.00.00 Tiesībsarga birojs

3.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

356

356

356

Ministru kabineta 18.08.2018. sēdes prot. Nr. 41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Kopā

13 477

10 260

10 260

-