Pārresoru koordinācijas centra darbības joma:

Pārresoru koordinācijas centra darbības joma

Pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna (NAP2020) – īstenošanu, sagatavojot NAP2020 vidusposma novērtējumu un Latvija 2030 īstenošanas uzraudzības ziņojumu;
  2. īstenot valsts attīstības plānošanas procesa un nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību, veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem un valsts budžeta plānošanu (tajā skaitā JPI process);
  3. turpināt darbu pie attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotības nodrošināšanas;
  4. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību – reformas īstenošanu;
  5. turpināt darbu pie deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšanas un uzraudzības;
  6. izstrādāt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu;
  7. plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi;
  8. izstrādāt modeli pētījumu labākai pārvaldībai (tajā skaitā iekļaujot konkurētspējas monitoringu, ad hoc pētījumu resursus, tīrās ietekmes novērtējumus);
  9. nodrošināt pētījuma par ģimeņu, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta  risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai,  izstrādi.  

 

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

26

26

26

26

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

26

26

26

26

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

 Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri 

178

178

178

MK 18.08.2016.sēdes prot. Nr.41  5.§  22.punkts

01.00.00 Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

2.

Pētījums par ģimeņu, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta  risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai

98 700

-

-

Priekšlikums Nr.383   2.lasījumam

Veikt pētījumu, kura ietvaros tiktu identificēti efektīvākie risinājumi ģimeņu atbalstam, t.sk. emigrācijas un augsta nabadzības riska mazināšanai, kā arī padziļināti analizēta ģimeņu, jo īpaši – to, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu – situācija, lai iegūtu  pierādījumos balstītu informāciju par to, kāda ir īstenoto politikas iniciatīvu un ieguldīto finanšu līdzekļu ietekme uz tautas ataudzes mērķu sasniegšanu, kā arī uz  emigrācijas un nabadzības riska mazināšanu

Izvērtēti nacionāla līmeņa demogrāfijas un ģimenes atbalsta politikas instrumenti un sniegti priekšlikumi nacionāla un pašvaldību līmeņa politikas iniciatīvu pilnveidošanai, virzoties uz NAP2020 tautas ataudzes stratēģisko mērķu sasniegšanu, atbalstu ģimenēm emigrācijas un nabadzības riska mazināšanai

Pētījums par ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta risinājumiem (skaits)

1

-

-

01.00.00.Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

Kopā

98 878

178

178

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

  • Pārresoru koordinācijas centra 2017.gada budžetā, salīdzinot ar 2016.gadu, izveidota jauna apakšprogramma 70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”.