Satversmes tiesas darbības joma:

Satversmes tiesas darbības joma

Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. Satversmes tiesas pamatfunkcija ir spriest tiesu, galvenais uzdevums ir izskatīt pieteikumus un lietas;
 2. 2017.gadā pilnvaru termiņš beidzas diviem Satversmes tiesas tiesnešiem, jānodrošina sekmīga jauno tiesnešu darba uzsākšana;
 3. 2017.gadā pilnvaru termiņš beidzas Satversmes tiesas priekšsēdētājam un amatu atstāj arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks, tādējādi paredzētas gan Satversmes tiesas priekšsēdētāja, gan vietnieka vēlēšanas;
 4. starptautiskās sadarbības pasākumi:
  • vizīte Vācijas Federālajā konstitucionālajā tiesā;
  • Lietuvas, Igaunijas un Moldovas, iespējama arī Čehijas un Beļģijas konstitucionālo tiesu pārstāvju uzņemšana Satversmes tiesā;
  • Satversmes tiesas tiesnešu dalība starptautiskās konferencēs;
 5. ikgadējās Satversmes tiesas konferences organizēšana;
 6. Satversmes tiesas mājaslapas pilnveidošana;
 7. dalība dažādās darba grupās Latvijas Republikas simtgadei veltīto pasākumu organizēšanā.

 

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

43

44

44

44

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

43

44

44

44

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Satversmes tiesas tiesnešu atlaišanas pabalsti un atlīdzība par neizmantotiem atvaļinājumiem

12 558

-

-

MK 16.08.2016. sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

01.00.00  Tiesa

2.

Strukturālā reforma: preses un sabiedrisko attiecību nodrošināšanai

37 508

35 609

35 609

MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

01.00.00  Tiesa

3.

Tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

9 358

9 358

9 358

MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

01.00.00 Tiesa

4.

Tiesnešu atalgojuma palielināšana

-

68 429

68 429

MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

01.00.00 Tiesa

5.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

2 492

2 492

2 492

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Tiesa

6.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

445

445

445

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Tiesa

Kopā

62 361

116 333

116 333

-