Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. īstenot Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanu (kuras ietvaros paredzēts: Latgales kongresa simtgades pasākumu programma, Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītā iniciatīva “Baltā galdauta svētki”, Latviešu pagaidu nacionālās padomes deklarācijas par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu simtgades programma, simtgades svinību komunikācijas un publicitātes aktivitātes dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Latvijai 100”, simtgades starptautiskās programma plānošana un Latvijas vēstures izpēte un popularizēšana sabiedrībā (t.sk. Nacionālās enciklopēdijas sagatavošana));
  2. atbalstīt kultūras nozares kapacitātes stiprināšanu, izlīdzinot vidējo atalgojumu un īstenojot minimālās algas palielinājumu kultūras institūcijās;
  3. palielināt kultūrizglītības pedagogu atalgojumu, ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli;
  4. sniegt finanšu atbalstu mediju (neatkarīgi no to veida un platformas) projektiem kvalitatīva, sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (t.sk. ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem), kā arī īstenot medijpratības veicināšanas aktivitātes (bibliotekāriem, pedagogiem, bērniem, jauniešiem);
  5. nodrošināt kultūras pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanu un atjaunošanu – Rakstniecības un mūzikas muzeja atvēršanu pēc tā rekonstrukcijas, Latvijas Etnogrāfiskā muzeja Ostas ēkas atvēršanu pēc tās atjaunošanas, Latvijas Okupācijas muzeja projektēšanu un būvdarbu uzsākšanu, Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūvi un atjaunošanu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārbūvi un restaurācijas darbus, Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā būvdarbus, kā arī ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu izvērtēšanai;
  6. īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, t.sk. sniegt atbalstu daudzfunkcionālo centru projektiem;
  7. piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu Nacionālajai Mākslu vidusskolai, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai un Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolai un uzsākt ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. profesionālās vidējās izglītības atbalstam projektu īstenošanu;
  8. nodrošināt Nevalstisko organizāciju fonda programmas īstenošanu, atbalstot vismaz 20 nevalstisko organizāciju iesniegtus projektus katrā plānošanas reģionā;
  9. nodrošināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti” Radio džeza bigbendam pilnu slodzi.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 405

2 396

2 419

2 399

2 390

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 207

1 212

848

848

848

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

85

85

85

85

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 342

2 379

2 383

2 382

2 382

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 207

1 212

848

848

848

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

81

85

85

85

85

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

63

17

36

17

8

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

5

-

-

-

-

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

 

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

982 664

 

982 664

 

982 664

 

Ministru kabineta 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

19.03.00 Filmu nozare

178

178

178

19.07.00 Mākslas un literatūra

700 000

700 000

700 000

20.00.00 Kultūrizglītība

71 912

71 912

71 912

21.00.00 Kultūras mantojums

208 082

208 082

208 082

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

178

178

178

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2 314

2 314

2 314

2.

 

Minimālās mēneša algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

10 396

10 396

10 396

Ministru kabineta 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

20.00.00 Kultūrizglītība

2 370

2 370

2 370

21.00.00 Kultūras mantojums

8 026

8 026

8 026

3.

 

Radio džeza bigbenda mūziķu atalgojuma nodrošināšana

173 478

179 777

183 519

Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

VSIA „Latvijas Koncerti” Radio džeza bigbenda mūziķu pilnas slodzes nodrošināšana un kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Nodrošināts atalgojums VSIA “Latvijas Koncerti” Radio džeza bigbenda mūziķiem

Mūziķu skaits

14

14

14

19.07.00 Mākslas un literatūra

4.

Samaksa par reprogrāfisko materiālu reproducēšanu

94 742

94 742

94 742

Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Ar autortiesībām aizsargāto autordarbu reprogrāfiskās reproducēšanas apmaksas nodrošināšana

Nodrošināta ar autortiesībām aizsargāto darbu  reprogrāfiskās reproducēšanas apmaksa

Reprogrāfiski reproducēto lappušu skaits

6 658 521

6 658 521

6 658 521

19.07.00 Mākslas un literatūra

5.

 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

634 219

628 381

701 940

Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 38.punkts

Nodrošināta Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

Nodrošināta ERAF un EEZ īstenoto projektu rezultātu uzturēšana

Valsts informācijas sistēmu skaits, kuru uzturēšana nodrošināta

6

6

6

21.00.00 Kultūras mantojums

6.

Latvijas Nevalstisko organizāciju fonds

400 000

400 000

400 000

Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu konkursa kārtībā piešķirot finansējumu nevalstisko organizāciju īstenotiem projektiem

Nodrošināta nevalstisko organizāciju projektu īstenošana

Projektu skaits

55

55

55

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

7.

 

Latvijas Valsts simtgades programma

5 000 459

10 623 624

6 699 873

Ministru kabineta 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 13.punkts

Daudzveidīgas, visu Latviju aptverošas Latvijas valsts simtgades svinību programmas (2017.–2021. gadā) īstenošana, veidojot un atbalstot pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī pastiprinot Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu

Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma

Valstisko norišu skaits

60

100

85

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

8.

Latvijas mediju politikas īstenošana (mediju atbalsta fonds un medijpratība)

1 065 248

1 025 218

1 014 718

Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Nodrošināta mediju vides daudzveidības saglabāšana, sniedzot atbalstu komercmediju attīstībai nacionālā un reģionālā līmenī, kā arī sekmēta dažādu sabiedrības grupu mediju pratība

Īstenoti sabiedriski nozīmīgā satura veidošanas projekti medijos un medijpratības apmācības

Īstenoto mediju projektu skaits sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros

39

39

39

22.13.00 Mediju politikas īstenošana

9.

 

Kinofilmas “Nameja gredzens” uzņemšanai

300 000

-

-

Priekšlikums Nr.319 2.lasījumam

19.03.00 Filmu nozare

 

 

 

10.

 

Spēlfilmas “Bille” uzņemšanai

50 000

-

-

Priekšlikums Nr.320 2.lasījumam

19.03.00 Filmu nozare

 

 

 

11.

 

Valmieras Drāmas teātra materiāltehniskajam nodrošinājumam

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.322 2.lasījumam

19.07.00 Mākslas un literatūra

12.

Labdarības koncerta Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstīšanas gadadienā (VSIA “VAK “Latvija””) nodrošināšana

6 680

-

-

Priekšlikums Nr.323 2.lasījumam

19.07.00 Mākslas un literatūra

13.

 

Liepājas koncerti – Liepājas Simfoniskā orķestra veltījums Latvijai simtajā dzimšanas dienā, līdzfinansējums 12 Liepājas koncertu skaņdarbu izdošanai (VSIA Liepājas simfoniskais orķestris)

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.324 2.lasījumam

19.07.00 Mākslas un literatūra

14.

Aktieru un mūziķu atalgojuma palielinājumam no 800 euro uz 880 euro un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājumam no 903 euro uz 980 euro no 2017.gada 1.marta

799 376

968 395

968 395

Priekšlikums Nr.325 2.lasījumam

Veicināta mākslas un radošo darbinieku atalgojuma sistēmas uzlabošana

Nodrošināts aktieru, mūziķu un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājums

Vidējā atalgojuma pieaugums aktieriem, mūziķiem un māksliniekiem (% pret 2016.gadu, 2017.gadā pieaugums 10 mēnešiem)

9,2

9,2

9,2

19.07.00 Mākslas un literatūra

15.

 

Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai skaņu ierakstu studijas izveide

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.328 2.lasījumam

20.00.00 Kultūrizglītība

16.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

8 652 706

8 652 706

8 652 706

Priekšlikums Nr.329 2.lasījumam

20.00.00 Kultūrizglītība

17.

 

Žaņa Lipkes memoriāla nodrošināšana

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.330 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

18.

 

Rīgas Latviešu biedrības kamīnzāles restaurācijai un nama vides pieejamības uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.291 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

19.

 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai muzeja darbības nodrošināšanai

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.331 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

20.

Dotācija Latvijas Okupācijas muzejam par pagaidu telpu nomu Raiņa bulvārī 7

29 058

-

-

Priekšlikums Nr.332 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

21.

 

Telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projekts Ojāra Vācieša muzejā

16 000

-

-

Priekšlikums Nr.333 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

22.

Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

10 640

-

-

Priekšlikums Nr.334 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

23.

 

Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles ēkas restaurācijai

700 000

-

-

Priekšlikums Nr.336 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

24.

Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.337 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

25.

 

Finansējums, lai nodrošinātu pāreju uz nomas attiecībām ES projektu ietvaros rekonstruētajiem nekustamajiem īpašumiem

-

-

487 712

Priekšlikums Nr.336 (Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā)  2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

26.

 

Biedrībai “Labākai ikdienai” Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģērboņa atjaunošanai sienā

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.338 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

27.

 

Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai

50 000

-

-

Priekšlikums Nr.339 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

28.

 

Rīgas Doma baznīcas ērģeļu prospekta un instrumenta restaurācijai

350 000

-

-

Priekšlikums Nr.340 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

29.

Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības, saglabāšanas un radošo programmu īstenošanai

140 000

-

-

Priekšlikums Nr.343 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

30.

 

Latgaliešu Kultūras biedrībai Latgaliešu rakstniecības muzeja fondu saglabāšanas neatliekamām aktivitātēm- cietā kurināmā apkures katla uzstādīšanai Krāslavas ielā 4b, Rēzeknē

3 500

-

-

Priekšlikums Nr.345 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

31.

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr. 6181 restaurācija - baroka arhitektūra Rundāles pilī

50 000

-

-

Priekšlikums Nr.346 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

32.

 

Rīgas Latviešu biedrībai interaktīvās lapas dveseluputenis.lv nodrošināšanai/ svarīgāko 1915. – 1919. gada Latvijas vēstures notikumu atspoguļojumam

19 600

-

-

Priekšlikums Nr.347 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

33.

Latvijas Nacionālajam arhīvam vietnes RADURAKSTI atjaunošanai dzimtu vēstures pētīšanai

50 000

-

-

Priekšlikums Nr.348 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

34.

 

Biedrībai “Daugavpils mantojums” Latvijas armijas 10.Aizputes kājnieku pulka kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa atjaunošanai Daugavpils cietokšņa dārzā

12 000

-

-

Priekšlikums Nr.349 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

35.

 

Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzei vides sakopšanai-pr. Antona Rimoviča skvēra izveidošanai Balvos

21 000

-

-

Priekšlikums Nr.350 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

36.

 

Biedrībai “Zemgales mantojums” pieminekļa Bārbeles zemniekam atjaunošanai Bārbeles kapsētā

1 850

-

-

Priekšlikums Nr.351 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

37.

Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu nodaļai piemiņas vietas komunistiskā terora upuriem Cēsīs izveidošanai

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.352 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

38.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai atbalstam piemineklim latgaliešu gaismas nesējam, grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Lōcim, pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā Atbrīvošanas alejā 90

18 000

-

-

Priekšlikums Nr.353 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

39.

Biedrībai “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa” Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Staiceles, Stienūžu kapos

1 800

-

-

Priekšlikums Nr.354 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

40.

 

Mūsu ceļš uz Latvijas simtgadi (biedrībai “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa”)

1 400

-

-

Priekšlikums Nr.355 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

41.

Biedrībai “KUKUŽI”  Latgales jaunatnes radošo un muzikālo kolektīvu mēģinājumu un koncertu tehniskās platformas Daugavpilī atbalstam

7 000

-

-

Priekšlikums Nr.356 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

42.

 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Lielie kapi" kultūras objektu izpētei, saglabāšanai un rekonstrukcijai

100 000

-

-

Priekšlikums Nr.358 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

43.

 

1991.g. Barikāžu dalībnieku biedrībai “Barikāžu muzeja” darbībai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.359 2.lasījumam

21.00.00 Kultūras mantojums

 

 

 

44.

 

Nodibinājumam “Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” piemiņas zīmes deportāciju upuriem izstrādei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā

6 000

-

-

Priekšlikums Nr.360 un Nr.361  2.lasījumam

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi

45.

Nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds" Dziesminieku saieta organizēšanai

8 000

-

-

Priekšlikums Nr.362 2.lasījumam

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi

46.

 

Biedrībai “SIETS” pasākuma “Dziesminieku vārti Kurzemē” organizēšanai

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.363 2.lasījumam

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi

47.

Valkas novada domei literāri muzikālam iestudējumam “Piecas dienas novembrī”, atzīmējot 100. gadadienu kopš LPNP dibināšanas Valkā

21 800

-

-

Priekšlikums Nr.364 2.lasījumam

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi

48.

 

Grupas “Iļģi” 35 gadu jubilejas pasākumam - 2017.gada pavasarī, Arēnā Rīga

42 000

-

-

Priekšlikums Nr.365 2.lasījumam

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi

49.

Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības nodrošināšanai

25 000

-

-

Priekšlikums Nr.367 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

50.

 

Biedrībai “Romu kultūras centrs” darbības nodrošināšanai

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.370 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

51.

Lībiešu kultūras centram Lībiešu kultūras un valodas portāla LIVONES.NET modernizācijai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.371 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

52.

 

Biedrībai “Šamir” - Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai

20 400

-

-

Priekšlikums Nr.373 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

53.

Biedrībai “Šamir” Rīgas geto muzejam - muzeja uzturēšanas izdevumu segšanai

28 320

-

-

Priekšlikums Nr.374 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

54.

 

Biedrībai “Līvu savienība” atbalstam lībiešu kultūrtelpai

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.372 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

55.

Biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” atbalstam suitu kultūrtelpai

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.375 2.lasījumam

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

Kopā

20 146 336

23 565 903

20 196 665

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  • apakšprogrammai 22.10.00 ”Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” mainīts nosaukums uz „Sabiedrības saliedētības pasākumi”.