Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. izstrādāt un ieviest praktiski īstenojamus pasākumus vismaz 8 nozarēs, kas ļautu sasniegt straujāku tautsaimniecības produktivitātes pieaugumu;
 2. nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu ieviešanu inovācijas, MVU uzņēmējdarbības un enerģētikas jomās;
 3. nodrošināt virzību uz 2020.gada valsts atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu izmaksu efektīvā veidā;
 4. veikt efektīvu preču drošuma un patērētāju ekonomisko interešu ievērošanas uzraudzību, tajā skaitā gāzes balonu un finanšu pakalpojumu uzraudzības jomā;
 5. ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu attiecībā pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses pārtikas preču mazumtirdzniecībā;
 6. uzlabot uzņēmējdarbības vidi, tajā skaitā mazināt administratīvo slogu būvniecības procesā;
 7. atbalstīt mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem;
 8. nodrošināt oficiālās statistikas datu ražošanu un infrastruktūras attīstību atbilstoši lietotāju vajadzībām, vienlaikus samazinot administratīvo slogu respondentiem un ceļot datu kvalitāti.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 252

1 113

1 279

1 237

1 213

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 075

1 071

1 078

1 080

1 080

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

177

42

201

157

133

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Patērētāju tiesību aizsardzība

416 782

416 782

416 782

MK 16.08.2016. prot.Nr.40, 59§, 2.punkts

Patērētāju politikas efektīva īstenošana hipotekārās kreditēšanas, nebanku kreditēšanas, gāzes balonu aprites, kā arī ekodizaina un ekomarķējuma tirgus uzraudzības jomās

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (pārbaužu skaits)

50

50

50

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (lietu skaits)

25

25

25

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

2.

Konkurences politikas īstenošana mazumtirdzniecībā un publisko personu darbībā

142 968

142 968

142 968

MK 16.08.2016. prot.Nr.40, 59.§, 2.punkts

Konkurences politikas efektīva īstenošana mazumtirdzniecībā un publisko personu darbībā,  līdzsvarojot piegādātāju un mazumtirgotāju intereses pārtikas preču mazumtirdzniecībā

Nodrošināta konkurenci ierobežojošo darbību nepieļaušana un pārtraukšana konkrētajos preču tirgos

Veikta iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšana/ tirgu izpēte, tajā skaitā. mazumtirdzniecībā (lietu, tirgus uzraudzību u.c. pasākumu skaits)

3

3

3

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

3.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

263 318

260 749

305 322

MK 18.08.2016. prot.Nr.41, 2.§, 2.punkts

Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)

1

(6/ 25)

1

(6/ 26)

1

(7/ 27)

20.00.00 Būvniecība

4.

Valsts galvojums hipotekārajiem kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem (mājokļu programmas nodrošināšana)

2 849 300

-

-

Priekšlikums Nr.68 un Nr.37  2.lasījumam

Mājokļu programmas nodrošināšana

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei (atbalstīto ģimeņu skaits)

1 754

-

-

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

5.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

69 420

69 420

69 420

MK 18.08.2016. prot.Nr.41, 5.§, 22.punkts

20.00.00 Būvniecība

2 492

2 492

2 492

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

48 060

48 060

48 060

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

2 314

2 314

2 314

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1 602

1 602

1 602

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

10 680

10 680

10 680

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 272

4 272

4 272

6.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

1 246

1 246

1 246

MK

18.08.2016. prot.Nr.41, 5.§, 22.punkts

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

7.

Atašeju darbības nodrošināšana OECD

58 856

45 970

45 970

MK 16.08.2016. prot.Nr.40, 59.§, 2.punkts

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

3 801 890

937 135

981 708

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ekonomikas ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. programma 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” pievienota programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”;
 2. mainīts apakšprogrammas 67.02.00 nosaukums no “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu (2007-2013)” uz “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu”;
 3. izslēgta:
  • programma 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana”
  • apakšprogramma 61.06.00 “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007–2013)”;
  • apakšprogramma 62.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”;
  • apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)”;
 4. izveidota jauna:
  • apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)”;
  • apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
  • apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”;
  • apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”.