Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:                                                  

 1. īstenot Maksātnespējas politikas pamatnostādnēs 2016.-2020.g. noteiktos rīcības virzienus, ieviešot maksātnespējas administratoru profesijas reformu un stiprinot Maksātnespējas administrācijas tiesības un kapacitāti uzraudzības funkcijas veikšanai. Maksātnespējas likuma grozījumu izstrāde, lai nostiprinātu kreditoru un tiesas kompetenci maksātnespējas procesa ietvaros un pārskatītu personu loku, kas var administrēt procesu kreditoru uzdevumā;
 2. organizēt iepirkumu jaunā cietuma būvniecībai un uzsākt cietuma būvniecību uz valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Liepājā, Alsungas ielā 29;
 3. īstenot pāreju uz nozaru kodifikāciju administratīvo pārkāpumu jomā, ieviešot jauno Administratīvo pārkāpumu procesa likumu;
 4. turpināt uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vērstu pasākumu īstenošanu - reģistru attīstība, lai veicinātu e-pakalpojumu izstrādi un attīstītu sadarbību starp reģistriem, Komerclikuma (akciju sabiedrību regulējuma modernizēšana) un Civilprocesa likuma pilnveidošana, kā arī jauna Kooperatīvo sabiedrību likuma izstrāde;
 5. turpināt Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitāšu īstenošanu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai tiesu varā un soda izpildes iestādēs (ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku apmācību sistēmas un atlases kritēriju reformēšana);
 6. turpināt normatīvā regulējuma izstrādi nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reformēšanai (grozījumi Krimināllikumā un bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekts) un cietušo un apdraudēto personu aizsardzības risinājumu ieviešanai (Preventīvo piespiedu līdzekļu likumprojekts);
 7. ieviest uzlabojumus uzturlīdzekļu valsts noteiktajā minimālajā apmērā saņemšanas procedūrā, samazinot vidējo dienu skaitu no pieteikuma par uzturlīdzekļu saņemšanu iesniegšanas līdz pirmās izmaksas saņemšanai;
 8. turpināt iesāktās tiesu teritoriju reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju;
 9. izstrādāt normatīvo regulējumu advokatūras institūta kvalitātes stiprināšanas nolūkā un valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanai ar mērķi paaugstināt un vienādot prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai;
 10. ieviest plānotos grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz finansiālu atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem, kas ārvalstīs saskārušies ar aprūpes tiesību strīdiem;
 11. izstrādāt grozījumus Advokatūras likumā, lai celtu advokatūras institūta darbības kvalitāti;
 12. attīstīt Tiesu informatīvo sistēmu ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem, efektivizēt tiesu darba procesu un samazināt informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas, kā arī veicināt Tiesu informatīvās sistēmas attīstību, sadarbspēju, integrāciju un attīstīt elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehnisko bāzi;
 13. pilnveidot vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas tiesisko regulējumu, izstrādājot jaunu likumprojektu "Personvārdu un tautības ieraksta maiņas likums".

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 092

7 037

7 050

7 049

7 041

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

12

11

11

11

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 087

7 031

7 035

7 038

7 038

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

12

11

11

11

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

6

15

11

3

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

22 213

22 213

22 213

Ministru kabineta 18.08.2016 prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

3 215

3 215

3 215

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

18 983

18 983

18 983

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

15

15

15

2.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

548 952

548 952

548 952

Ministru kabineta 18.08.2016 prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

 

03.01.00 Tiesu administrēšana

148 400

148 400

148 400

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

164 702

164 702

164 702

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

1 780

1 780

1 780

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

3 382

3 382

3 382

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

1 424

1 424

1 424

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

65 148

65 148

65 148

04.03.00 Probācijas īstenošana

50 908

50 908

50 908

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

17 800

17 800

17 800

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

3 204

3 204

3 204

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

77 252

77 252

77 252

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

4 806

4 806

4 806

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

2 670

2 670

2 670

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 476

7 476

7 476

3.

Tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

3 760 618

3 760 618

3 760 618

Ministru kabineta 16.08.2016 prot. Nr.40 59.§

Lai veicinātu kvalificētu darbinieku piesaisti darbam tiesā, kā arī mazinātu lielo darbinieku mainību, paredzēts tiesu un prokuratūras darbinieku  mēnešalgu paaugstināt, sasniedzot 67-75 procentus no maksimālās mēnešalgas attiecīgajai mēnešalgu grupai

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana)  īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

18

18

18

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

4.

Tiesnešu atalgojuma palielināšana

-

3 635 545

3 635 545

Ministru kabineta 16.08.2016 prot. Nr.40 59.§

Tiesnešu mēnešalgas palielināšana, piemērojot koeficientu 3,27 valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram un nosakot to 70 procentu apmērā,  paredz novērst atšķirību starp izpildvaras un tiesu varas amatpersonu atalgojumu un nodrošināt tiesnešu atalgojuma piesaisti izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

3

3

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

5.

Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

4 260 818

4 260 818

4 260 818

Ministru kabineta 16.08.2016 prot. Nr.40 59.§, Ministru kabineta 18.08.2016 prot. Nr.41 5.§ 23.p.

Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, lai izveidotu ilgtspējīgu darba samaksas sistēmu, nodrošinot līdzīgu samaksu par tādas pašas vai līdzīgas vērtības darbu, kvalificētu darbinieku piesaisti un noturēšanu, sistēmas saprotamību gan vadītājiem, gan darbiniekiem, darbinieku stimulēšanu sasniegt augstāku kvalifikāciju un labākus rezultātus, elastīgu pielāgošanos situācijai darba tirgū, iestādes mērķu sasniegšanu brīvības atņemšanas soda izpildē.

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

10,2

9,8

9,5

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

6.

Nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšana, atlīdzības palielināšana probācijas darbiniekiem

800 000

800 000

800 000

Ministru kabineta 16.08.2016 prot. Nr.40 59.§

No ieslodzījuma vietām nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu uzraudzība sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem, lai veicinātu kriminālsodu izpildes un resocializācijas pasākumu efektivitāti un sabiedrības drošību. Elektroniskā uzraudzība sniedz iespēju efektīvāk un stingrāk īstenot notiesātā atrašanās dzīvesvietā kontroli un stimulē notiesātās personas ātrāku resocializēšanos - atgriešanos ģimenē, darbā utml.

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība

100

100

120

04.03.00 Probācijas īstenošana

7.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

2 461 992

2 408 562

2 458 327

Ministru kabineta 18.08.2016 prot. Nr.41 5.§ 17.punkts

43.00.00 Satversmes aizsardzība

8.

 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

264 183

284 984

317 612

Ministru kabineta 16.08.2016 prot. Nr.40 59.§ 38.punkts

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta ietvaros izveidotās Elektroniskās uzraudzības sistēmas sasaiste ar Probācijas lietu uzskaites sistēmu (PLUS)

-

45 000

-

Nodrošināta Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VPD uzturēto informācijas sistēmu skaits

-

1

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

Nodrošināta centralizēta visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievade, uzkrāšana, apstrāde, sasaiste ar teksta datiem, kā arī šo datu ērta un efektīva izmantošana VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām.

264 183

239 984

317 612

Nodrošināta Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VZD ĢIS ietvaros uzturēto informācijas sistēmu skaits

1

1

1

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

9.

Uzturlīdzekļu izmaksa bērniem saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

998 280

998 280

998 280

Ministru kabineta 18.08.2016 prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

10.

Palielinājums kompensāciju izmaksām cietušajiem saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

23 358

23 358

23 358

Ministru kabineta 18.08.2016 prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

11.

Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšana

1 500

-

-

Priekšlikums Nr.271 2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

12.

Aglonas Dievmātes starptautiskā sanktuārija laukuma renovācija

500 000

-

-

Priekšlikums Nr.273

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

13.

Džūkstes baznīcas atjaunošana

25 000

-

-

Priekšlikums Nr.275

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

14.

Elernes Romas katoļu  baznīcas jumta atjaunošana (Elernes Romas katoļu draudze)

14 201

-

-

Priekšlikums Nr.276

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

15.

Foļvarkas lūgšanas nama un zvanu torņa jumta renovācija (Foļvarkas Vecticībnieku draudze)

9 913

-

-

Priekšlikums Nr.277

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

16.

Jaunbornes Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošana (Jaunbornes Romas katoļu draudze)

10 209

-

-

Priekšlikums Nr.278

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

17.

Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās  baznīcas kapitālais remonts (Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskā draudze)

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.279

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

18.

Jēkabpils Vecticībnieku draudzes Kristīšanas ēkas celtniecības pabeigšana (Jēkabpils Pomoras Vecticībnieku draudze)

9 881

-

-

Priekšlikums Nr.280

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

19.

Projekta "Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zvanu uzstādīšana" realizācija

8 000

-

-

Priekšlikums Nr.281

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

20.

Teritorijas labiekārtošana pie Moskvinas vecticībnieku baznīcas

7 500

-

-

Priekšlikums Nr.282

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

21.

Preiļu katoļu baznīcas sanitāra mezgla būvniecība un teritorijas labiekārtošana

72 500

-

-

Priekšlikums Nr.283

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

22.

Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas jumta seguma remonts

16 748

-

-

Priekšlikums Nr.284

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

23.

Latvijas politiski represēto Cēsu biedrībai projektam "Sirdsapziņas ugunskurs" komunistiskā un nacistiskā režīma laika upuru piemiņai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.286

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

24.

Informācijas apkopošanas projektiem (Rīgas Kurzemes rajona represēto klubs)

10 000

-

-

Priekšlikums Nr.287

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

25.

Sibīrijas bērni - Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds - projektu īstenošana

12 370

-

-

Priekšlikums Nr.288

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

26.

Saistībā ar sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem veikt preventīvas aktivitātes ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību šķiršanās skaita mazināšanai, dotācijai Sertificētu mediatoru padomei

45 000

-

-

Priekšlikums Nr.289

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

27.

Džūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana (līdzfinansējums sienu būvniecībai)

13 550

-

-

Priekšlikums Nr.335

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

28.

Struteles baznīcas ēkas iekšējo sienu un durvju remonts (Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze)

9 000

-

-

Priekšlikums Nr.341

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

29.

Vecpiebalgas baznīcas Dienvidu gala un torņa atjaunošana vēsturiskajā veidolā

(Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fonds)

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.342

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

30.

Daugavpils baznīcu rekonstrukcija

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.424

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

31.

Jēkabpils Romas katoļu baznīcas ēku remonts

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.434

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

32.

Katoļu un luterāņu baznīcu ēku remonts (Jaunjelgavas novads)

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.535

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

33.

Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcas fasādes renovācija

95 000

-

-

Priekšlikums Nr.558

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

34.

Līvānu Vladimiras dievmātes ikonas pareizticīgo draudzes dievnama remonts un inventāra iegāde

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.570

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

35.

 

Pildas Romas katoļu baznīcas jumta remonts  (Ludzas novads)

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.575

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

36.

Neretas katoļu un luterāņu baznīcu ēku remonts

2 000

-

-

Priekšlikums Nr.582

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

37.

Meņģeles baznīcas un kapličas renovācija (Ogres novads)

10 000

-

-

Priekšlikums Nr.589

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

38.

Pēterupes evaņģēliski luteriskai draudzei altārgleznas restaurācija (Saulkrastu novads)

5 961

-

-

Priekšlikums Nr.622

2.lasījumam

09.05.00 Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

39.

Latvijas Politiski represēto apvienības darbības nodrošināšana

1 500

-

-

Priekšlikums Nr.269

2.lasījumam

09.03.00 Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai

40.

Ģimeņu stabilitātes stiprināšana un laulību šķiršanās skaita mazināšana, lai

jaunajām ģimenēm piedāvātu iespēju bez maksas apmeklēt mācības, tādējādi gūstot ieskatu laulības institūcijas civiltiesiskajos, psiholoģiskajos, sadzīves u.c. aspektos

8 000

-

-

Priekšlikums Nr.301

2.lasījumam

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

41.

Nomas maksas izdevumu segšana VAS "Tiesu namu aģentūra"

-

-

700 000

Priekšlikums Nr.238

2.lasījumam

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Kopā

14 144 247

16 743 330

17 525 723

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Tieslietu ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. ar 2017.gadu netiek plānoti izdevumi programmā 48.00.00 “Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana”;
 2. ar 2017.gadu izveidotas jaunas budžeta apakšprogrammas:
  • 62.20.00 ‘”Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)”;
  • 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014–2020)”;
  • 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)”.