Prokuratūras darbības jomas:

Prokuratūras darbības jomas

Prokuratūras galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. izziņas iestāžu darba un citu iestāžu operatīvās darbības uzraudzība;
  2. pirmstiesas izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. valsts apsūdzības uzturēšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

 

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

888

926

926

926

926

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

888

926

926

926

926

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai

834 329

168 089

104 394

MK 16.08.2016 protokols Nr.40

 

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

676 814

132 423

68 728

Nodrošināta izveidotās Prokuratūras informācijas sistēmas ProIS pastāvīga uzturēšana un drošība, tādejādi nodrošinot netraucētu un no ārējiem apdraudējumiem drošu prokuroru darbu

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

157 515

35 666

35 666

Novērsts neautorizētas piekļūšanas ārējs apdraudējums izveidotajam E-pakalpojumam „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”

02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

2.

Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai

247 632

59 880

30 364

MK 16.08.2016 protokols Nr.40

 

Veicināta izmeklēšanas noslēpuma saglabāšana, valsts īpašuma aizsardzība, preventīvi   mazinās trešo personu iespējamās pretlikumīgās darbības, tiek nodrošināta darbinieku un apmeklētāju plūsmas kontrole, kas savukārt mazina iespējamos korupcijas riskus

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

3.

Prokuratūras apsaimniekošanā un lietošanā nodotā nekustamā īpašuma Kalpaka bulvārī 6, Rīgā pāreja uz nomas maksas attiecībām

93 070

93 070

93 070

MK 16.08.2016 protokols Nr.40

 

Veicināta valsts nekustamā īpašuma stāvokļa uzlabošanās un efektīva apsaimniekošana

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

4.

Prokuratūras darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

401 451

401 451

401 451

MK 16.08.2016 protokols Nr.40

 

Iespēja piesaistīt pastāvīgam darbam Prokuratūrā augsti kvalificētus darbiniekus, un esošajiem darbiniekiem rodas motivācija atbildīga darba turpināšanai.

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

5.

Prokuroru atalgojuma palielināšana

-

3 204 432

3 204 432

MK 16.08.2016 protokols Nr.40

 

Veicināta valsts iekšējās drošības pastiprināšana, tiesu varas nostiprināšana un attīstīšana, tiek nodrošināta pieredzējušo darbinieku atturēšana no došanās izdienas pensijā, un jaunu, kvalificētu kadru piesaistīšana, nodrošināta atalgojuma vērtības saglabāšana un atalgojuma diferences ar citām profesijām saglabāšana prokuroriem.

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

6.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017. gada 1. janvāri

5 932

5 932

5 932

MK 18.08.2016 protokols Nr.41 5.§ 22.p.

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

7.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017. gada 1. janvāri

60 520

60 520

60 520

MK 18.08.2016 protokols Nr.41 5.§ 22.p.

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

8.

Prokuratūras pārraudzībā esošā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) kapacitātes stiprināšana

132 521

123 083

123 083

Priekšlikums Nr.382 2.lasījumam

Veicināta Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošana ekonomiskās drošības nodrošināšanai, kā arī ekstrēmisma apdraudējuma novēršanai

02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kopā

1 775 455

4 116 457

4 023 246

-